Muistio tavaramerkkilain uudistamisesta (EK-2012-412)

11.01.2013

Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä TEM) julkaisi 17.10.2012 muistion tavaramerkkilain uudistamisesta (TEMin julkaisuja 38/2012). Ministeriö on lähettänyt muistion lausuntokierrokselle ja pyytänyt näkemyksiä 11.1.2013 mennessä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu muistiosta kunnioittaen seuraavaa:

Yleiset huomiot

EK pitää työryhmän keskeisiä ehdotuksia tavaramerkkilain 1 luvun uudistamiseen, tavaramerkkirekisteröintien estetutkimuksen säilyttämiseen nykymuotoisena ja tavaramerkkirekisteröintien hallinnollisen kumoamiseen liittyen lähtökohtaisesti kannatettavina. Myönteisenä pidetään yleisesti myös sitä, että tämän hankkeen toteuttamisella kansallisen IPR-strategian täytäntöönpanoa edistetään jälleen yhden toimenpiteen verran, kun valtioneuvoston periaatepäätökseen IPR-strategiaksi sisältyy kirjaus tavaramerkkilain uudistamistarpeiden kartoituksesta.

EK oli edustettuna työryhmässä ja valmis hyväksymään muistion sisällön ehdotuksineen. EK piti tärkeänä, että työryhmätyön osana selvitettiin yrityskäyttäjien näkemyksiä nykyjärjestelmän toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista ja että kyselystä saatu palaute pääosin myös huomioitiin työryhmän ehdotuksessa. Muutamiin kohtiin EK:lla on kuitenkin työryhmän työskentelyn ja lopputuloksen osalta huomioita, jotka näemme tarpeellisena tuoda myös lausunnossa esille.

Yleinen huomio liittyy työryhmän toimeksiantoon, jonka tarkoituksena oli selvittää ja valmistella tarpeelliset muutokset tavaramerkkilain ajantasaistamiseksi sekä ottaa soveltuvilta osin huomioon Pohjoismainen oikeuskehitys. EK pitää lopputulosta toimeksiannon lähtökohtaiseen tavoitteeseen nähden suppeana ja olisi toivonut laajempaa uudistusta kuten v. 2001 Tunnusmerkkilainsäädäntötyöryhmän muistiossa aikanaan esitettiin (KTM:n työryhmä- ja toimikuntaraportteja 6/2001). Vähintäänkin lain 2 luvun uudistaminen yhdessä 1 luvun kanssa olisi ollut toivottavaa, niin kuin työryhmän alkuvaiheessa oli lähtökohtaisena ajatuksena. EK toivookin, että ministeriö arvioisi työn jatkovalmistelussa vielä mahdollisuuden toteuttaa 2 luvun tarkistaminen samassa yhteydessä muistion ehdotusten kanssa.

Yksityiskohtaiset huomiot

Toiminimi tavaramerkin rekisteröintiesteenä (kohta 5.14)

EK pitää valitettavana, ettei työryhmä katsonut voivansa toimeksiantonsa puitteissa ottaa asiakohtaa käsiteltäväkseen. Kysymyksen selvittämisen todettiin edellyttävän tavaramerkkilain ohella myös lähinnä toiminimilain tarkastelua, minkä johdosta työryhmä päätyi vain suosittamaan asian tarkempaa jatkoselvittelyä myöhemmin.

Kuten muistiosta ilmenee, yrityksille suunnatussa kyselyssä toiminimien muodostama este tavaramerkkirekisteröinnille on kuitenkin noussut selkeästi yhdeksi tärkeimmistä tavaramerkkilain muutostarpeista. Elinkeinoelämä on esittänyt mahdollisuutta nykyisen toiminimen laajan suoja-alan (ns. yleistoimialana) osittaiseen kumoamiseen. Koska toiminimilain muutostarpeiden selvittäminen sisältyy tavaramerkkilain ohella kansallisen IPR-strategian toimenpide-ehdotuksiin, EK pitää valtioneuvoston periaatepäätöksen täytäntöönpanonkin kannalta tarpeellisena saattaa toiminimen ja tavaramerkin välinen keskinäinen suhde ja niiden välinen sekoitettavuus selvityksen kohteeksi mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Tavaramerkkilain hallinnollinen kumoaminen (kohta 5.11)

EK kannattaa käyttämättä jääneiden tavaramerkkien hallinnollisen kumoamisen mahdollistavaa ehdotusta. Yritykset toivoivat myös tätä muutosta selvästi käyttäjäkyselyssä ja siitä oli olemassa ehdotus jo v. 2001 Tunnusmerkkilakityöryhmän mietinnössä.

EK:n ainoa yksittäinen huomio ehdotuskohtaan liittyy kumotun merkin uudelleenkäsittelyä koskevan määräajan pituuteen (asian ratkaisemista koskevan pykäläehdotuksen 3. momentti, s. 58 ), johon toivomme kiinnitettävän huomiota jatkovalmistelussa. Yritykset näkevät 30 päivän määräajan liian lyhyenä ehdottaen määräajaksi 60 päivää niin kuin on valitusten osalta nykyisin.

Tavaramerkkihakemus uudelleenkäsittely (kohta 5.13)

EK kannattaa työryhmän ehdotusta mahdollistaa rauenneen tavaramerkkihakemuksen uudelleenkäsittely tietyssä määräajassa ja maksua vastaan.
Katsomme kuitenkin, että uudelleen käsiteltäväksi ottaminen tulee voida toteuttaa selkeiden sääntöjen kautta. Yrityksistä saadun palautteen perusteella muistion kirjaus ei tätä tavoitetta kokonaan täytä. Muistion kohtaa (s. 60 alin kappale), jonka mukaan hakemuksen voi saada uudelleen käsiteltäväksi, ellei PRH:lla ole erityisiä syitä hylätä pyyntöä, ei ole riittävästi avattu erityisten syiden osalta, mikä jättää hakijan kannalta tilanteen epäselväksi. EK toivoo, että tätä kohtaa tarkistetaan ehdotuksen jatkovalmistelussa.

Lopuksi

EK toivoo, että tavaramerkkilain uudistamishankkeen jatkovalmistelu toteutetaan pikaisella aikataululla siten, että tavaramerkkilain muutokset saadaan hyväksyttyä tämän vuoden loppuun mennessä.

Pidämme myös tärkeänä, että asiaa koskevan hallituksen esityksen valmisteluun allokoidaan ministeriössä riittävästi henkilöresursseja ja yleisestikin pyritään vahvistamaan immateriaalioikeusasioiden asiantuntijaresursseja nykyisestä. Aineettomien oikeuksien osuus ja merkitys liiketoiminnassa ja yritysvarallisuudessa kasvaa entisestään, mikä tarkoittaa myös regulaatiokentällä lisääntyvää tarvetta kehittää sääntelyä kilpailukykyä ja markkinoiden toimivuutta edistävään suuntaan.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
johtaja