Saavutettavuusdirektiivin kansallinen saadösvalmistelu – työryhmän väliraportti

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n (EK) lausuntoa otsikon asiassa. EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Direktiivin tavoitteena on edistää saavutettavuuden sisämarkkinoita yhdenmukaistamalla julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuutta käyttäjien ja erityisesti vammaisten henkilöiden parissa. Tämä tavoite sinänsä on kannatettava ja tärkeä.

Soveltamisalan määrittely
Katsomme kuitenkin, että työryhmä menee ehdotuksissaan direktiivin sisältöä ja velvoitteita pidemmälle niin soveltamisalan osalta kuin myös sisällön suhteen.

Soveltamisalaa ei tule laajentaa direktiivin velvoitteita laajemmaksi ja väliraportin soveltamisalakappaleessa 5.2 esitetty sääntelyn ulottuminen koskemaan myös laissa luottolaitostoiminnasta (610/2014) tarkoitettuja pankkeja, sekä laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009) määriteltyjä toimijoita tulee poistaa.

Katsomme, että edellä mainittuja pankkipalveluita ei tule lisätä direktiivin soveltamisalaan, koska parhaillaan EU -käsittelyssä olevassa esteettömyysdirektiivissä jo käsitellään ja säädetään tämän sektorin palveluita. Tätä toimialaa koskevat kansalliset säädökset tulee laatia nimenomaisesti esteettömyysdirektiivin kansallisen implementoinnin yhteydessä.

Jo nyt luottolaitoslaki ja yhdenvertaisuuslaki säätävät ja kontrolloivat pankkipalveluiden saatavuutta. On oikeusvarmuuden ja selkeyden kannalta tärkeää, että nyt käsittelyssä olevan saavutettavuusdirektiivin
soveltamisalaa ei laajenneta valmistelussa olevan esteettömyysdirektiivin ja kansallisen voimassaolevan sääntelyn alueelle.

Työryhmän väliraportissa ehdotettu soveltamisalan laajennus on suunnattu pankkipalveluiden lisäksi myös eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöihin ja tämäkin ehdotus on kansallista lisäsääntelyä, josta tulee pidättyä. Kansallisen lisäsääntelyn välttäminen on kirjattu myös paremman sääntelyn tavoitteena hallitusohjelmaan.