TEM:n johtopäätökset alueellisten työlupalinjausten yhdistelemisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö | 21.1.2020 | VN/1151/2020

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lausuntoa muistioluonnoksesta tarpeesta yhdistää alueellisia työlupalinjauksia laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Muistiossa on esitetty lainsäädännön nykytila, hallitusohjelman linjauksia sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen käsityksiä nykyisen työlupalinjausjärjestelmän toimivuudesta. Muistio on valmisteltu hallinnon näkökulmasta ottamatta huomioon työmarkkinoiden tarpeita. Asia on esitelty työperäisen maahanmuuton ja kotouttamisen työllisyysalatyöryhmässä, mutta henkilö- tai työnantaja-asiakkaiden näkemyksiä alueellisten työlupalinjausten kehittämisestä ei ole kuultu.

Tarve alueellisten työlupalinjausten laatimisen ja rakenteen yhdenmukaistamiseen ja selkeyttämiseen on olemassa, mutta alueellisten työlupalinjausten yhdistämisellä ei voi parantaa työmarkkinoiden kohtaantoa.

Alueelliset työlupalinjaukset helpottavat ja tukevat osapäätöksiä tekevien TE-toimistojen työtä ja vähentävät oleskeluluvan hakijoiden ja heidän työnantajiensa hallinnollista taakkaa nopeuttaen samalla lupahakemusten käsittelyä. TE-toimistojen ja ELY-keskusten antamien kommenttien perusteella on selvää, että alueelliset linjaukset ovat tarpeellinen työväline osapäätösten tekijöille alueellisten työvoimatarpeiden tunnistamiseksi. Tätä hallintomenettelyä selkeyttävää ja nopeuttavaa toimintoa on tuettava eikä vähennettävä sen merkitystä. On ilmeistä, että TE-toimistot tarvitsevat tutkittuun alueelliseen tietoon perustuvia linjauksia päätöksentekonsa tueksi ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. ELY-keskuksilla on tietoa sekä ajantasaisesta työmarkkinatilanteesta että suunnitteilla olevista työvoimatarpeisiin tulevaisuudessa vaikuttavista hankkeista. Käsityksemme on, että kolmikantayhteistyö työlupalinjausten laatimisessa on toiminut valtakunnallisesti arvioituna hyvin.

Linjaukset toimivat TE-toimistojen tietolähteenä ja päätöksenteon tukena. Ne eivät sido TE-toimistoja eivätkä poista niiden vastuuta päätöstensä lainmukaisuudesta. Menettelyssä on vaikea nähdä perustuslaillisia ongelmia. Jos ongelma on muistiossa esitetyin tavoin, että ulkomaalaislainsäädäntöä tuntemattomat saattavat saada harhaanjohtavan käsityksen linjausten merkityksestä, virheellinen käsitys on korjattava oikealla informaatiolla.

Alueellisten työlupalinjausten sisällöt ja laatimistavat ovat vaihtelevia. Ne laaditaan ELY-alueilla eri aikoina ja niitä tarkistetaan vaihtelevasti. Linjausten kirjoitusmuodot vaihtelevat eikä luvanhakijalle tai tämän työnantajalle ole lainkaan selvää, mitä työtehtäviä linjauksissa tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Lisäksi alueelliset linjaukset voivat muuttua lupaprosessin aikana. Ajantasaisia alueellisia linjauksia ei myöskään ole julkisesti saatavilla millään yhteisellä menettelyllä.

Suomalaisilla työmarkkinoilla yritykset noudattavat työehtosopimusten mukaisia ammattinimikkeitä ja tehtävämäärittelyjä. TE-toimistoilla on ollut vaikeuksia tunnistaa niitä. sillä työlupalinjausten ammatit on yleensä haettu ISCO-ammattiluokituksista eivätkä ne vastaa todellisia työtehtäviä. On välttämätöntä, että linjauksissa voidaan mainita muitakin kuin ISCO-luokituksen mukaisia ammatteja.

Huolenamme on, että entistä laajempia alueita koskevien alueellisten linjausten laadinnassa ja osapäätösten teossa huomioidaan työnhakijoita, jotka eivät todellisuudessa ole  rekrytoitavissa avoimiin tehtäviin. Alueellisten linjausten tulee perustua työpaikkojen todellisiin mahdollisuuksiin täyttää avoimet työpaikat pätevillä työntekijöillä.

Alueellisten linjausten yhdistäminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi ei paranna kohtaantoa Suomen työmarkkinoilla. Alueita yhdistämällä ei voida vaikuttaa työnhakijoiden käyttäytymiseen. Työlupalinjauksilla tai linjausalueita laajentamalla ei voida parantaa ihmisten mahdollisuuksia ottaa vastaan työtä kotipaikkansa ulkopuolella.

Yhdistelemällä linjausalueita laajemmiksi kokonaisuuksiksi ei myöskään päästä nykyistä suurempaan tarkkuuteen yhdistettyjen alueiden sisällä olevien alueellisten työmarkkinoiden arvioinnissa, päinvastoin. Jos alueellisten linjausten tarkkuutta haluttaisiin parantaa, ratkaisu olisi pienentää alueita ja lisätä alueellisten tarkasteluiden määrää.

TE-toimistoilla on tarve saada ajantasaista ja ennakoivaa tietoa alueensa työvoimatarpeista ja rekrytointiongelmista päätöksentekonsa tueksi ja lupamenettelyn nopeuttamiseksi. Sitä ne saavat ELY-keskuksilta, joka parhaimmillaan toimii yhteistyössä alueen työnantajien, keskeisten työmarkkinajärjestöjen, kuntien ja oppilaitosten kanssa.