Työturvallisuuslain muutos

17.02.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö | 15.01.2021 | VN/195/2020

Lausuntopalvelu.fi

Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu luonnoksesta seuraavaa.

Esityksellä voidaan toteuttaa todettuja tavoitteita vähentää työajan ulkopuolella tapahtuvan  matkustamisen työntekijän terveydelle mahdollisesti aiheuttamia haittoja sekä parantaa yötyötä tekevien työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä, pysyä työmarkkinoiden käytettävissä sekä ehkäistä yötyöstä aiheutuvaa terveysvaaraa.

Etätyöskentelyn lisääntyminen ja siihen liittyvän teknologian aiempaa laajempi käyttöönotto tullee vähentämään työtehtävistä johtuvaa matkustamista myös koronapandemian jälkeen. Työhön liittyvää, työajan ulkopuolella tapahtuvaa, matkustamista tulee kuitenkin edelleen olemaan määrätyissä työtehtävissä. Työajan ulkopuolella tapahtuvan matkustamisen mahdollisiin haitallisiin kuormitustekijöihin on siten tarpeen kiinnittää työpaikoilla jatkossakin huomiota. Työajan ulkopuolella tapahtuvan työhön liittyvän matkustamisen lisääminen yhdeksi huomioon
otettavaksi seikaksi työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa täsmentäisi ja selkeyttäisi säännöksen soveltamista.

Työturvallisuuslain yötyötä koskevaan 30 §:ään ehdotettavan muutoksen myötä työnantajan tulisi työntekijän pyynnöstä esittää hänelle perusteltu näkemys seikoista, joiden vuoksi työntekijän pyyntöä työtehtävien muuttamisesta tai siirtymisestä päivätyöhön ei voida toteuttaa. Muutos todennäköisesti lisäisi työaikajärjestelyihin liittyvää vuoropuhelua työpaikoilla, millä voisi olla positiivinen vaikutus työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen. Tärkeää on, että työnantaja voisi antaa selvityksen työntekijälle esityksessä todetulla tavalla myös suullisesti. Työnantajalle ehdotetulla velvollisuudella selvittää mahdollisuudet vähentää yötyön kuormitustekijöitä muilla mahdollisilla toimenpiteillä voitaisiin osaltaan lisätä työssä jaksamista. Selvityksessä voitaisiin ottaa esille esimerkiksi terveellisten ruokailutottumusten merkitys sekä työntekijällä itsellään olevat mahdollisuudet vaikuttaa yötyön haittojen ehkäisyyn.

Työturvallisuuslain henkilötietojen käsittelyä koskevien lainmuutosten tavoitteena on saattaa työturvallisuuslaki yhteensopivaksi EU:n tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain kanssa kumoamalla yleislakien kanssa päällekkäinen ja tarpeettomaksi todettu sääntely. Muutosehdotus on tarpeellinen ja lainsäädäntöä selkeyttävä. Esityksessä on mahdollisuuksien rajoissa riittävässä määrin selvitetty ja arvioitu ehdotettujen muutosten vaikutuksia.