Valtioneuvoston asetus yleisavustuksesta elinkeinopolitiikkaa, yritysten kansainvälistymistä sekä Suomen suuntautuvaa ulkomaista matkailua, investointeja ja pääomasijoituksia edistäville yhteisöille

19.10.2015

 

Asetuksella säädetään valtion talousarvion momentin 32.20.41 mukaisten yleisavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä. Uudessa ehdotuksessa on huomioitu muiden kuin Finpron yleisavustusten siirtyminen valtion talousarviossa momentille 32.01.40, jolloin momentille 32.20.41 jää pelkästään Finpron yleisavustus. Lisäksi on huomioitu Finpro ry:n muuttuminen valtionyhtiöksi sekä matkailun edistämistoimintojen ja Suomeen suuntautuvien investointien edistämistoiminnan siirtyminen osaksi Finpron toimintaa. Ehdotettu asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2016 ja se on voimassa 31.12.2020 saakka.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää lausuntopyynnöstä, ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavan.

Yhteisöjen palveluiden painopiste kaikille pk-yrityksille tarjottavassa neuvonnassa ja verkottamisessa

EK pitää tärkeänä, että avustusta saavien yhteisöjen tarjoamat palvelut ovat yhdenmukaisesti ja tasalaatuisesti kaikkien pk-yritysten saatavilla ja hyödynnettävissä osana laajempaa julkisrahoitteista Team Finland -palvelukokonaisuutta. Kustannustehokkuuden näkökulmasta on olennaista, että niin avustusta saavien yhteisöjen kuin kokonaan julkisten kv-palveluiden yhteistyö on mahdollisimman tiivis, ja työnjako palveluntarjoajien kesken on selkeä.

Avustusta saavien yhteisöjen tarjoamiin verkottamis-, asiantuntija-, tieto- ja tutkimus- ja neuvontapalvelutehtäviin kuuluu myös auttaa pk-yrityksiä erilaisten kansainvälistymisavustusten hakemisessa. Samanaikaisesti avustusta saavat yhteisöt myös itse aktiivisesti hyödyntävät julkisia tukia, esimerkiksi pk-yritysryhmien kansainvälisiin messuosallistumisten toteuttamiseen myönnettävää avustusta (yhteishankerahoitus). EK painottaa, että yhteisöjen pk-yrityksille tarjoamien palveluiden pääpaino tulisi kuitenkin olla maksuttomissa neuvonta- ja asiantuntijapalveluissa, joille ei markkinaehtoisesti ole tarjolla palvelua muualta.

Avustusta saavista yhteisöistä Finpro on käynyt viime vuosina läpi massiivisia toiminnallisia uudistuksia ja sen toimenkuvaa ja tehtäviä on laajennettu merkittävästi sekä koti- että kohdemarkkinoilla. Lisäksi Finpro hallinnoi nyt myös lukuisia määräaikaisia erillisrahoitteisia, eri toimialoihin tai markkinoihin keskittyviä kasvuohjelmia. EK pitää tärkeänä, että Finpron perusrahoituksen riittävyydestä huolehditaan suhteessa sille asetettuihin odotuksiin, ja että sen perustehtävän mukaisten pk-yrityksille tarjottavien toimialaneutraalien palveluiden laatu ja saatavuus säilyy vähintään nykytasolla.

Vaikuttavuusmittareissa tulisi seurata asiakasvirran uusiutumista

Julkisrahoitteisia kansainvälistymispalveluiden tarjoajia on Suomessa runsaasti, eivätkä esimerkiksi kansainvälistymisen kynnyksellä painivat pk-yritykset aina helposti löydä tarvitsemaansa palvelua. Toisaalta julkisuudessa on esitetty selvityksiä, joiden mukaan kansainvälistymispalveluita hyödyntävät usein samat yritykset, mikä ei välttämättä ole aina julkisen avustuksen tai palvelun perimmäinen tarkoitus. EK ehdottaa, että molempiin momentteihin 32.20.41 ja 40 lisätään uutena mittarina ”uusien pk-yritysasiakkaiden osuus neuvontapalveluasiakkaista”.

Finpron osalta toiminnan vaikuttavuuden mittareiksi on asetettu mm. matkailutulon kasvaminen (matkailutulot, yöpymisten määrä) sekä Suomeen etabloituvien ulkomaisten investointien taloudelliset ja työllistävät kerrannaisvaikutukset. EK haluaa kiinnittää huomiota siihen, että voi olla haasteellista erottaa Finpron toiminta koko toimialan kehityksestä Suomessa, ja siksi näitä mittareita tulisi vielä arvioida uudelleen.

Lopuksi, viitaten jo edellä mainittuihin messuhankkeisiin, EK toteaa, että yhteisöjen vaikuttavuusmittareiksi ei tulisi myöskään asettaa nyt ehdotettua pk-yritysten messuosallistumisien lukumäärää. Tavoitteena tulee olla pk-yritysten kansainvälisen liikevaihdon kasvu, ja siksi EK ehdottaa edellisen tilalle esimerkiksi mittaria ”kv-asiantuntijapalveluita käyttäneiden pk-yritysten kansainvälisen liikevaihdon kasvu”.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo
Johtaja