Viitekehyksen laajentamistyöryhmän loppuraportti

Viitekehyksen kehittämisen jatkotyö

EK pitää tärkeänä, että viitekehykseen voidaan lisätä jatkossa uusia osaamiskokonaisuuksia joustavasti. Suomen viitekehyksen on tärkeää elää mukana eurooppalaisessa kehityksessä, sillä työelämän kansainvälistyessä osaamisen tunnistaminen on yhä tärkeämpää. Työryhmän määrittelemät kriteerit täyttävien osaamiskokonaisuuksien lisääminen viitekehykseen tulisi olla mahdollista tarpeiden mukaisesti. Työryhmän esittämä käsittelyprosessi on EK:n näkemyksen mukaan kannatettava. EK kuitenkin korostaa, että opetus- ja kulttuuriministeriön on käsiteltävä sille tulleet viitekehyksen laajentamisesitykset mah-dollisimman pikaisesti. Lähtökohtaisesti esitykset olisi käsiteltävä vähintään vuosittain.

Tutkintojen ja muun osaamisen viitekehys ei ole kuitenkaan vielä valmis. EK pitää tärkeänä, että jatkossa selvitetään mahdollisuuksia täydentää viitekehystä myös sellaisilla osaamiskokonaisuuksilla, joille ei ole olemassa säädösperustaa. Myös esitettyä suppeampien osaamiskokonaisuuksien lisäämistä viitekehykseen on syytä selvittää. Työelämä ja osaamistarpeet muuttuvat jatkuvasti, ja viitekehyksen tulisi seurata tätä muutosta. Samalla on kuitenkin tärkeää varmistaa, että viitekehys säilyy osaamisjärjestelmää kuvailevana, alkamatta ohjaamaan järjestelmän kehitystä.

Viitekehyksen laajentamista koskeva asetusehdotus

EK:lla ei ole huomautettavaa asetusehdotukseen.