Mitä yritysten tulee tietää uudistetusta hankintalaista

Tulosta

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (hankintalaki) astui voimaan 1.1.2017. Sitä sovelletaan vuonna 2017 alkaneisiin kilpailutuksiin. Vuoden 2016 puolella alkanut kilpailutus viedään loppuun asti vanhoilla säännöillä. 

Miten uusi hankintalaki muuttaa yritysten elämää

Vaikka uusi hankintalaki toi mukanaan joukon uudistuksia, niin isossa kuvassa julkisten hankintojen maailma ei mene uusiksi. Jatkossakin hankinnoista ilmoitetaan samassa portaalissa, tarjoukset pyydetään määräajassa, valintaperusteet ja keskeiset ehdot kerrotaan etukäteen, valinnasta tehdään kirjallinen päätös ja siitä on mahdollista valittaa.

Osallistuminen julkiseen tarjouskilpailuun on kutakuinkin yhtä vaikeaa tai helppoa kuin aiemminkin.

Toki muutoksiakin on tullut. Sääntelyä on pyritty yksinkertaistamaan etenkin kansallisissa hankinnoissa. Tuotteiden ympäristöominaisuuksille ja sosiaalisille kriteereille annetaan yhä enemmän painoarvoa. Sääntelyn noudattamisen valvontaa tehostetaan. Viranomaisten markkinoille menoa on rajoitettu entisestä. Joustonvaraa on lisätty, ja joitakin uusia hankintamenettelyjäkin on saatu. Tarjoaminen julkiselle on jatkossakin tyystin erilaista kuin tarjoaminen yksityiselle.

Yritysten ja hankintayksiköiden yhteistyö yhä tärkeämpää

Hankintalaki sääntelee jatkossakin vain sitä, millaisella menettelyllä viranomaisten on valittava sopimuskumppani tavara- tai palveluhankintoihin, rakennusurakoihin tai käyttöoikeussopimuksiin. Kyse on siis siitä, miten verovaroilla tehdään ostoksia. Jatkossakin jää pitkälti hankintayksikön harkintavaltaan, mitä se ostaa ja millaisilta yrityksiltä.

Uudessa laissa tuodaankin nimenomaisesti esiin se, että hankintayksiköt saavat käydä kilpailutusta valmistellessaan vuoropuhelua markkinatoimijoiden kanssa, ja käyttää apunaan asiantuntijoita. Samalla laki huolehtii siitä, että mikään taho ei pääse liikaa vaikuttamaan, millaiseksi tarjouskilpailu muodostuu. Hankintayksikkö voi olla jopa velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta pois yrityksen, joka on saanut liikaa etumatkaa muihin nähden.

Selvää on kuitenkin, että kohtuuden rajoissa pysyvä keskustelu on kaikkien osapuolten etu. Sen avulla hankintayksikkö pysyy kartalla siitä, millaisia ratkaisuja markkinoilla on tarjolla.

Tarjouskilpailun konkreettisessa valmistelussa hankintayksikkö voi vuoropuhelulla selvittää, mitä vaatimuksia hankinnan kohteelle on järkevää asettaa, mitkä ovat tarkoituksenmukaiset valintaperusteet tai millaisin sopimusehdoin tai hinnoitteluperustein kauppaa yleensä alalla käydään.

Yritykset puolestaan saavat hyödyllistä tietoa siitä, millaisia liiketoimintamahdollisuuksia niille voi olla lähiaikoina avautumassa; ryhtyäkö uusiin investointeihin, mihin suunnata toimintaansa.