Investointitiedustelu: tammikuu 2023

Tammikuun 2023 investointitiedustelu

  1. Teollisuuden investointiaikomukset yhä kasvussa
  2. Investointien kasvu tänä vuonna 7 % painottuen kiinteisiin investointeihin
  3. Tänä vuonna investointiasteen arvioidaan olevan 20 prosenttia ja edellisinä vuosina nähty investointiasteen nousu on tietojen tarkistamisen myötä tasoittunut
  4. Alle 250 henkeä työllistävät yritykset investoisivat ensi kertaa enemmän kuin vähintään 250 henkeä työllistävät yritykset
  5. Palveluinvestoinneissa laskua, liikenne sekä hallinto- ja tukipalvelut pessimistisinä

Yhteenveto

EK:n Investointitiedustelun mukaan teollisuuden investointien arvioidaan kasvavan tänä vuonna 7 prosenttia 9,6 miljardiin euroon. Kiinteiden investointien kasvun ennakoidaan yltävän 8 prosenttiin ja T&K-investointien vastaavasti 4 prosenttiin.

Kun teollisuuden kiinteiden investointien päälle lasketaan energiateollisuuden kiinteät investoinnit, on kiinteiden investointien arvo tänä vuonna reilut 9 miljardia euroa. Energiateollisuuden kiinteiden investointien ennakoidaan kuitenkin vähenevän tänä vuonna 38 prosenttia, mutta taso on yhä korkea aiempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna sektorin kasvu oli voimakasta.

Palvelualoilla investointien ennakoidaan vähentyvän, sillä suurempi osuus palvelualan yrityksistä arvioi investointien supistuvan kuin lisääntyvän. Investointeja mittaava saldoluku on tälle vuodelle -18.

Teollisuuden investoinnit ja suunnitelmat 2021-2023 syksyllä 2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointiaste ennallaan

Kuluvana vuonna teollisuuden investointiaste on jäämässä edellisvuosien tasolle. Tänä vuonna investointiasteen arvioidaan olevan 20 prosenttia.  Edellisinä vuosina nähty investointiasteen nousu on tietojen tarkistamisen myötä tasoittunut. Arvonlisäyksen arvioidaan kasvaneen viime vuonna käyvin hinnoin viidenneksen.

Teollisuuden investointiaste 2000-2023 syksyllä 2022, %

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investoinnit keskittyvät tuotannon laajentamiseen ja kapasiteetin korvaamiseen

Tälle vuodelle suunnitelluista investoinneista 40 prosenttia on suuntautumassa tuotannon laajentamiseen. Sama osuus kohdistuu kapasiteetin korvausinvestointeihin. Rationalisointi-investointien osuus on jatkanut vähentymistään viimeisten vuosien aikana. Tuotannon laajennusinvestointeja on Investointitiedustelun perusteella odotettavissa tänä vuonna etenkin metsä sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen.

Teollisuusinvestointien käyttötarkoitus 2000-2023 syksyllä 2022

Päivitetty

%-osuus investoinneista

Lähde: EK:n investointitiedustelu

Alle 250 henkeä työllistävien yritysten investoinnit nousussa

EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvavat kuluvana vuonna vilkasta tahtia alle 250 työllistävissä yrityksissä. Vuonna 2022 alle 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteiden investointien arvioidaan kasvavan peräti 30 prosenttia 3,2 miljardiin euroon. Vastaavasti yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteät investoinnit vähentyisivät 8 prosenttia 3,0 miljardiin euroon. Toteutuessaan alle 250 henkeä työllistävät yritykset investoisivat ensi kertaa enemmän kuin vähintään 250 henkeä työllistävät yritykset. Tulosta on pidettävä suuntaa-antavana.

Teollisuuden kiinteät investoinnit suurusluokittain 1993-2023 syksyllä 2022

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin), henkilökunnan määrän mukaan jaoteltuna

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Lähes kaikilla toimialoilla kasvua kiinteissä investoinneissa tänä vuonna

Teollisuuden kiinteät investoinnit lisääntyvät tänä vuonna yhteensä 8 prosenttia. Euroissa mitattuna kasvua kertyy noin puoli miljardia 6,1 miljardiin euroon. Toimialoittain tarkasteltuna kasvu on tänä vuonna suurinta elintarvike-, kemian ja rakennustuoteteollisuudessa. Sen sijaan metsä- ja energiateollisuudessa odotetaan kiinteiden investointien vähenemistä viime vuoden kiivaan kasvun päätteeksi. Tuulivoimakapasiteettia valmistui erityisen paljon vuonna 2022. Vaikka energiateollisuudessa investoinnit vähenevätkin edellisvuodesta, on investointien arvo tänä vuonna yli 3 miljardia euroa. Tehdas- ja energiateollisuuden yhteenlasketut kiinteät investoinnit laskevat kuluvana vuonna viime vuodesta, mutta ovat korkealla 9,2 mrd. euron tasolla.

Teollisuuden kiinteät investoinnit ja suunnitelmat 2021-2023

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus, Suomen Tuulivoimayhdistys ja EK:n Investointitiedustelu

Palvelualojen investoinnit vähenevät vuonna 2023

Palvelualojen investoinnit ovat tänä vuonna kääntymässä laskuun. Palveluinvestointien kehitystä kuvaava saldoluku on kuluvalle vuodelle -18. Investointiaikomukset ovat heikkoja erityisesti liikenteen sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimialoilla.

Palveluiden investoinnit 2022-2023 syksyllä 2022

Päivitetty

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, saldoluku

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointien toteutukseen liittyy aina epävarmuutta. Viimeisen vuoden aikana on nähty poikkeuksellisen suurta epävarmuutta, heiluntaa rahoitusmarkkinoilla sekä voimakasta kustannusten nousua. Toisaalta vihreä siirtymä ja irtaantuminen fossiilisesta energiasta ovat lähteneet toden teolla käyntiin. Kaikki nämä muutokset voivat heijastua osaltaan niin palvelualojen kuin teollisuudenkin investointeihin kuluvana vuonna.

Tiedote
Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus