Korkeakouluharjoittelija Markus Kärkkäinen: EK on suunnannäyttäjä myös turvallisuusalan korkeakoulutuksessa

09.01.2019

Elinkeinoelämän keskusliiton mallit ovat vahvasti esillä turvallisuusalan tradenomin opinnoissa. Sain EK:sta etukäteen käsityksen koko yritysturvallisuuskentän suunnannäyttäjänä. Harjoittelupaikka juuri Etelärannassa oli siksi mielekäs − se osoittautui myös yhdeksi opiskeluaikani parhaista ratkaisuista, toteaa blogikirjoituksessaan EK:ssa yritysturvallisuuden korkeakouluharjoittelun juuri päättänyt Markus Kärkkäinen.

Yritysturvallisuutta opiskellaan EK:n yritysturvallisuusmallin pohjalta

Elinkeinoelämän keskusliitossa vietetyt vajaa neljä kuukautta ovat olleet varsinainen näköalamatka yritysturvallisuuteen. Tänä aikana olen saanut käytännön oppia koko sen kahden vuoden edestä, mitä olen turvallisuusalaa opiskellut. Teoreettiset ajatukset olen saanut koulusta, mutta tämän syksyn aikana olen todella nähnyt, miten turvallisuutta toteutetaan käytännössä.

Alan edunvalvonnan näkökulma oli minulle aiemmin varsin tuntematon. Erilaisiin laidasta laitaan oleviin aloitteisiin ja lakiesityksiin tutustumalla olen ymmärtänyt, miten laaja-alaista työtä on pohtia turvallisuusnäkökulmasta koko elinkeinoelämää koskevia lausuntoasioita. Lisäksi etenkin yritysturvallisuuden neuvottelukunnan tapaamiset ovat olleet parasta antia harjoittelijalle yritysturvallisuutta koskevan ajatusmaailman monipuolistamisessa.

Opinnot Laurea ammattikorkeakoulussa alkoivat perehtymällä EK:n yritysturvallisuusmalliin. Ensimmäisellä vierasluennolla oli puhujana, ja myöhemmin harjoitteluni ohjaajana toiminut, johtava asiantuntija Mika Susi. Myös koulutuksen viimeinenkin kurssi kosketti EK:n yritysturvallisuusmallia, joka on siis isossa roolissa koko turvallisuusalan tradenomin koulutuksessa.

Turvallisuusalan opinnot keskittyvät alan käsitteistöön ja perusmallien tuntemiseen. Joihinkin turvallisuuden osa-alueisiin perehdytään aluksi varsin pintapuolisesti esimerkiksi projektitöillä, joten oli mahtavaa päästä pohtimaan käytännössä kaikkia EK:n mallissa esiintyviä alueita syvällisemmin. Samalla oli hienoa päästä harjoitteluun juuri kun mallin päivitystä oltiin jälleen käynnistämässä.

Turvallisuuskulttuuri luo edellytykset turvalliseen toimintaan

Teen opinnäytetyötäni turvallisuuskulttuurista. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää vaarojen arvioinnin kautta kotihoidon tämänhetkisiä uhkakuvia ja lisäksi selvittää miten niihin on varauduttu. Jotta tutkimus ei jäisi vain toimialan ongelmien ja haasteiden kartoittamiseksi, tavoitteena on perehtyä vallitsevaan turvallisuuskulttuuriin sekä tuoda ratkaisuja sen parempaan jalkauttamiseen arkityöhön. Turvallisuuskysymykset ovat jo nousseet kotihoidossa isoksi puheenaiheeksi ja asiaa olisi varmasti syytä käsitellä aiempaa enemmän.

Kotihoidon arjessa kiire ja yksintyöskentely välillä myös arvaamattomissakin olosuhteissa ovat turvallisuushaasteita. Paras tapa näitä haasteita ratkaisemaan on perehdytyksestä lähtien esiintuotava oikeanlainen turvallisuuskulttuuri. Lopulta juuri se luo edellytykset turvalliseen toimintaan. Päämääränäni on kuvata opinnäytetyön johtopäätöksinä toimintatapoja, jotka tällä hetkellä heikentävät alan turvallisuutta sekä asioita, joita organisaatiossa voitaisiin korostaa, jotta esimerkiksi kotihoitajat voisivat työskennellä turvallisesti.

Kuten monella alalla tiedonsaanti on keskeisin haaste. Organisaatioissa voi olla monia turvallisuusohjeita, mutta ne voivat olla liian laajoja tai hankalalukuisia. Tutkimukseni tavoitteena on siksi myös selvittää, millaiset tietopaketit ovat helposti omaksuttavia ja millä tavalla niitä tulisi käydä yhteisesti läpi, jotta turvallisuuskulttuurista muodostuisi osa normaalia työtä. Tavoitteena ei siis ole keksiä pyörää uudelleen, vaan tuoda esiin tapoja, joilla turvallisuus saadaan kulkemaan käsi kädessä arkityön kanssa. Tutkimuksessa esiin nousevat seikat ovat myös hyödynnettävissä organisaatioissa yli toimialarajojen, sillä hyvä turvallisuuskulttuuri toimii lähtökohtana ja perustana jokaisessa toimivassa yhteisössä.

Turvallisuusalalla yhteistyö on keskeinen voimavara

EK:n Mika Susi ohjasi korkeakouluharjoittelija Markus Kärkkäistä harjoittelujakson ajan.

Harjoittelujakson jälkeen opintoni ovat opinnäytetyötä vaille valmiit. Urani alkutaipaleilla on ollut hieno mahdollisuus päästä työskentelemään käytännön yritysturvallisuuden ja alan edunvalvonnan parissa. Haluan vielä esittää lämpimät kiitokset EK:lle, Mikalle ja kaikille, joiden kanssa olen saanut olla tekemisissä − ennen kaikkea olen saanut havaita, että turvallisuus syntyy laajalla yhteistyöllä ja erityisesti siitä olen saanut hienon kokemuksen harjoittelujaksoni aikana.

Markus Kärkkäinen
Turvallisuusalan korkeakouluopiskelija
Laurea ammattikorkeakoulu

Tästä pääset #EKkyberblogi:n aikaisempiin kirjoituksiin