Vaikuttavuutta verovaroin luotuihin digi-investointeihin

Valtiovarainministeriö julkaisi maaliskuussa johtopäätökset Suomen julkisen sektorin digitalisaation tilannekuvasta. Tavoitteena on hyödyntää tuloksia kansallisen digitaalisen kompassin laatimisessa. Kompassiasiakirja asettaa tavoitteet alkaneen vuosikymmenen digitalisaatiokehitykselle.

Jotta verovaroin tehdyt digi-investoinnit kohdentuvat oikein, on viranomaistoiminnan digitalisaatiota ja sen vaikutuksia mitattava johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Tätä varten hallinnon ja yksityisen sektorin on yhdessä määriteltävä vaikuttavuuden keskeiset osa-alueet ja indikaattorit.

Vaikuttavuutta on mielestämme seurattava neljästä näkökulmasta.

Ensimmäinen on julkisen sektorin tehokkuus. Oikein valjastettuna digitalisaatio auttaa tekemään niukoilla resursseilla enemmän ja paremmin. Tämä kohentaa julkisen talouden kestävyyttä, säästää yhteisiä varoja ja vähentää tarvetta veronkorotuksille ja velanotolle. Viranomaistoiminnan ja etenkin yritysten viranomaispalveluiden kehittämisessä on otettava lähtökohdaksi palveluiden kehittäminen ensisijaisesti digitaalisiksi.

Toinen mitattava asia on byrokratiataakka. Yrityksillä on paljon lakisääteisiä velvoitteita, joiden hoitaminen on pois tuottavasta työstä. Asiakaslähtöisesti tehtynä digitalisointi järkevöittää ja nopeuttaa hallinnon päätöksentekoa esimerkiksi lupa-asioissa sekä vähentää asioinnin riippuvuutta ajasta ja paikasta. Tavoitteena on oltava, että yritykseltä kysytään tietoa vain kerran ja että viranomaisten mahdollisuudet käsitellä asioita automaattisesti kasvavat.

Kolmas seurantaa vaativa tekijä on yrityksille suunnattujen verkkopalveluiden asiakastyytyväisyys. Kun viranomaisten asiointikanavat digitalisoituvat, on tärkeätä huolehtia palveluiden käytettävyydestä, turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta. On myös varmistettava, että palveluiden yhteydessä on tarjolla riittävästi neuvontaa ja tukea.

Viimeinen tarkasteltava seikka on palveluiden ja järjestelmien yhteiskehittäminen. Digitalisaation myötä yritysten rooli julkisten digitoimintojen tuottajina ja kehittäjinä sekä niitä täydentävinä palveluntarjoajina korostuu. Tämä tarjoaa suomalaisyrityksille referenssejä kansainvälisille markkinoille, joilla kysyntä digitaalisille julkishallinnon sovelluksille kasvaa. Periaatteena on siten oltava, että julkinen mahdollistaa ja yksityinen toteuttaa.

Mika Tuuliainen
johtava asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Helsingin Sanomissa 11.5.2022