EU:n asetusehdotus pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä odottaa yhä jäsenmaiden kantaa

19.01.2024

Belgian puheenjohtajuuskaudelle on jäänyt käsiteltäväksi lista lainsäädäntöhankkeita, joista yksi on asetusehdotus pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä. Aika on kuitenkin käymässä vähiin ennen Euroopan parlamentin vaaleja.

Tämän komission syyskuussa 2022 esittämän asetuksen tavoitteena on kieltää pakkotyövoimalla valmistettujen tuotteiden asettaminen saataville Euroopan unionin markkinoille ja niiden vienti unionista. Asetus kattaisi missä tahansa tuotteiden tuotannon, sadonkorjuun tai louhinnan vaiheessa tapahtuneen pakkotyön. Vaikka pakkotyön torjumiseksi on voimassa EU:n lainsäädäntöä, se ei kiellä pakkotyövoiman avulla valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamista.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluisivat kaikki talouden toimijat, jotka valmistavat saatavilla olevia tavaroita unionin markkinoilla ja vievät niitä. Asetus kattaisi kaikki talouden alat, tuotantovaiheet tai arvoketjujen vaiheet. Pk-yritysten osalta poikkeuksia asetettaisiin. Esimerkiksi ennen virallisen tutkintamenettelyn aloittamista toimivaltaiset viranomaiset ottaisivat huomioon asianomaisten talouden toimijoiden koon ja resurssit sekä pakkotyön riskin laajuuden. Kaikki yritykset saisivat ohjeistuksen siitä, missä ja miten pakkotyötä voi havaita toimitusketjuissaan.

Asetuksen täytäntöönpanon valvonnasta vastaisivat jäsenvaltioiden viranomaiset. Komissio ehdottaa yhdistettyä lähestymistapaa, jossa jäsenvaltiot huolehtivat kansallisista markkinoista ja komissio varmistaisi koordinoidun täytäntöönpanon EU:n tasolla.

Euroopan parlamentti hyväksyi oman kantansa lokakuussa 2023. Parlamentin kanta poikkeaa komission kannasta mm. seuraavasti:

  • Erityiselle maantieteelliselle alueelle, jolla on todettu olevan suuri valtion määräämän pakkotyön riski, todistustaakka olisi käänteinen: yritysten olisi osoitettava, että eivät ole rikkoneet sääntöjä ja ovat suorittaneet vaaditut huolellisuustoimet (5 artikla).
  • Parlamentti vahvistaa komission roolia selvityksissä (4 ja 5 artikla) ja ehdottaa, että komissio pyytää ulkopuoliselta asiantuntijalta selvitystä ja listaa alueista, jossa on suuri pakkotyöriski (11 artikla).
  • Jos sääntöjä on rikottu, taloudellisen toimijan olisi kierrätettävä tuotteet tai (jos ne pilaantuvat) lahjoitettava ne hyväntekeväisyysjärjestöille; jos kumpikaan ei ole mahdollista, vasta sitten niiden olisi hävitettävä tuotteet kuten komission ehdottaa (6 artikla).

Neuvostossa kilpailukyky- ja kasvutyöryhmä käsittelee parhaillaan asiaa. Vasta kun jäsenmaat ovat sopineet kannastaan, trilogineuvottelut voidaan aloittaa.