Kaikkien työelämä: HOK-Elanto kehittää monimuotoista työkulttuuriaan kielituetun työkokeilun avulla

17.10.2023

HOK-Elannon kaupoissa aloittivat viime keväänä ensimmäiset työkokeilijat kielituetussa työkokeilussa. Espoon OSKEn eli Omnian Osaamiskeskuksen kanssa yhteistyössä kehitetyssä mallissa työkokeilijat pääsevät tutustumaan kaupan alaan ja oppimaan suomen kieltä käytännössä. Toiminnasta on hyviä kokemuksia, ja kokeilun kautta HOK Elantoon on rekrytoitu uusia työntekijöitä.

Espoon OSKEn välittämät työkokeilijat ovat maahanmuuttajataustaisia, ja he haluavat työllistyä kaupan alalle. Työkokeilijat työskentelevät kolmen kuukauden ajan päivittäistavarakaupoissa eri puolilla Espoota.

”Osalla on suhteellisen hyvä kielitaito siihen nähden, kauanko he ovat asuneet Suomessa, ja osalla taas kielitaito on vasta kehittymässä. Toisilla on aikaisempaa kaupan alan kokemusta omasta kotimaastaan, toiset taas kokevat kaupan työn muuten kiinnostavana ja haluavat päästä kokeilemaan alaa”, HOK-Elannon henkilöstön kehittämispäällikkö Kaarlo Virtanen kuvailee.

Kerran vuodessa käynnistyvässä työkokeilumallissa tärkeä tuki on suomen kielen opettaja, joka osallistuu esimerkiksi alkuhaastatteluihin sekä kassan käytön koulutuksiin. Opettajat auttavat myös toimipaikkoja mahdollisissa ymmärrettävyyshaasteissa.

”Kaupoista saatu palaute työkokeilijoista on ollut hyvää. Kielelliset haasteet tietysti hidastavat alussa työkokeilijoiden työporukkaan pääsemistä, mutta kun ujoudesta päästään puolin ja toisin, ovat työkokeilijat samanlaisia työyhteisön jäseniä kuin muutkin”, Virtanen kertoo.

”Olemme olleet tyytyväisiä niihin oppeihin, joita olemme saaneet tästä kokeilusta. Lisäksi osa toimipaikoista on pystynyt työllistämään työkokeilijan kesäksi, mikä oli tavoitteenamme”, hän jatkaa.

Koko työyhteisö tarvitsee tukea

Työkokeilijat orientoituvat koulussa työelämäjaksoonsa kahden viikon ajan ennen sen alkua. HOK-Elannossa työkokeilijat tekevät samoja tehtäviä kuin muutkin myyjät, eli tuotteiden hyllyttämistä ja asiakaspalvelua, osa on päässyt kokeilemaan myös kassatyötä.

Kerran viikossa työkokeilijat kokoontuvat HOK-Elannon koulutustiloihin harjoittelemaan, esimerkiksi juuri kassan käyttöä, sekä juttelemaan viikon aikana vastaan tulleista kieleen ja kulttuuriin liittyvistä tilanteista.

Mukana ovat kaikki työelämäjaksoon osallistuvat työkokeilijat sekä kielenopettaja sekä tarvittaessa Omnian työelämäopettaja ja HOK-Elannon perehdyttäjä.

”Työkokeilu on hyvää aikaa, ennen varsinaista työsuhdetta, tutustua itse työhön, mutta myös suomalaiseen työskentelykulttuuriin. Suomalainen johtamiskulttuuri ja työlakeihin paljon nojaava työympäristö saattaa tulla yllätyksenä joillekin”, Virtanen toteaa.

Aina kun erilaiset kulttuurit ja kielet kohtaavat, myös väärinymmärryksiä sattuu. Koko työyhteisö tarvitsee tukea. Kaikesta on aina selvitty keskustelemalla.

Virtanen haluaa rohkaista muitakin toimijoita avoimuuteen ja ennakkoluulottomuuteen kehittää monikulttuurista tai monimuotoista työyhteisöä.

”Emme voi aina ennakoida ja suunnitella kaikkea, mutta kaikki voimme oppia uutta joka päivä.

Moni rohkaistuu käyttämään kieltä

Asiakaspalvelutilanteet ovat sujuneet hyvin, kun työkokeilijalla on ollut tarvittaessa mahdollisuus hakea kokeneempi myyjä avuksi. Yleensä tällaisissa tilanteissa ongelmia on ollut kielen ymmärtämisessä.

”Työkokeilijat ovat kertoneet, että asiakkaat suhtautuivat heihin samalla tavalla kuin muihinkin työntekijöihin”, Virtanen sanoo.

HOK- Elanto ja Espoon OSKE jatkavat yhteistyötä kielituetun työkokeilun osalta ainakin toistaiseksi.

”Työkokeilusta aina opitaan uutta ja saadaan uusia ideoita siihen, miten seuraavaa työkokeilua voidaan toteuttaa paremmin. Työjakson lopussa moni oli rohkaistunut suomen kielen käyttämisessä ja kommunikoi jo paremmin ilman opettajan apua.”

Kielituettu työkokeilu voi tulevaisuudessa olla yksi ratkaisu kaupan alan työvoimapulaan.

”Toivomme, että tämä on joillekin merkittävä apua työllistymiseen jatkossa. On myös sellaisia, jotka lopettavat työkokeilun kesken huomattuaan, että kaupassa työskentely onkin melko raskasta. Mutta tämäkin on tärkeä oppi tulevaisuuden urasuunnitelmia silmällä pitäen. Moni meidän toimipaikkojemme esihenkilöistä on valmis suosittelemaan ja edistämään työkokeilijoiden työllistymissä jatkossa”, Virtanen kertoo.

HOK-Elannossa monikulttuurisuus työyhteisössä ei ole uutta: kaiken kaikkiaan  henkilökunnasta löytyy 62 eri kansallisuutta.

HOK-Elanto on EK:n jäsenliitto Kaupan liiton jäsenyritys.