Pk-tutkimus: Asiakastarve motivoi ympäristövastuuseen

07.03.2016

Vastuullisuus on bisneksen keskeinen lähtökohta ja kilpailuetu, arvioivat cleantech-liiketoimintaa harjoittavat pk-yritykset. Vastuullisuutta tukevat prosessit ovat kuitenkin monilla vielä kehitysvaiheessa, ilmenee Lappeenrannan yliopistossa hyväksytystä diplomityöstä.

Energiansäästölamppu_123RF_14487148_mVastuullisuus on cleantech-liiketoimintaan keskittyneille pk-yrityksille liiketoiminnan keskeinen lähtökohta ja itsestäänselvyys. Se on monille periaatteellinen kysymys, jonka merkitys nousee yrittäjän ja yrityksen arvopohjasta. Tiedot ilmenevät tuontantotalouden opiskelija Helena Virtasen Lappeenrannan yliopistolle tekemästä diplomityöstä Ympäristövastuullisuus pienissä ja keskisuurissa cleantech-yrityksissä.

Ympäristövastuullisuus palvelee bisnestä

Asiakastarve ja liiketaloudelliset syyt olivat tutkimuksen valossa ympäristövastuullisuuden merkittävimmät ajurit pienille ja keskisuurille cleantech-yrityksille, tiivistää Helena Virtanen tutkimuksen tuloksia.

 –Vastuullisuuden nähdään tuovan kilpailuetua, joka linkittyy tiiviisti laatukysymyksiin, kustannustehokkuuteen ja tuotteen pitkäkestoisuuteen.

– Ympäristövastuu näkyy vahvasti pk-yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnoissa. Tuotteille on esimerkiksi määritelty kestävyyskriteereitä energiatehokkuuden parantamiseen liittyen tai tuotteiden elinkaarta on pidennetty.

Keskisuurissa yrityksissä myös julkiset hankinnat olivat Virtasen mukaan keskeinen motiivi.

Prosessit hakevat vasta muotoaan

Tutkimustulosten valossa vastuullisuutta koskevien käytäntöjen ja toimenpiteiden taso vaihtelee pk-yrityksissä suuresti.

– Vaikka ympäristövastuu olisi tarkkaan määritelty yrityksen varsinaisen cleantech-tuotteen osalta ja asiakkaan saamat ympäristöhyödyt perusteellisesti todennettu, niin se ei välttämättä konkretisoidu vielä laajemmin omassa yritystoiminnassa. Esim. yritysvastuuraportointi tai ympäristöjärjestelmien ja niihin liittyvien mittarien käyttö on pk-yrityksissä vähäistä.

Konkretian puutteen taustalla on monia tekijöitä ja se heijastaa yleistä trendiä pk-yrityksissä.

–Ensinnäkin kyse on usein alkuvaiheen yrityksistä, joiden prosessit ovat vielä kypsymättömiä. Pk-yrityksen resurssit ovat rajalliset, jolloin esimerkiksi laajoihin ympäristöstandardeihin tai raskaaseen raportointiin ei ole yhtä helppoa panostaa kuin suuryrityksissä. Monilla haastatelluista yrityksistä oli kuitenkin käytössä ympäristösertifikaatti.

–Toisekseen harvoilla haastatelluilla cleantech-yrityksillä oli omaa tuotantoa tai päästöjä aiheuttavaa toimintaa. Liiketoiminnan ja siten myös mahdollisten ympäristövaikutusten mittakaava on pk-yrityksellä usein vähäinen.

EK:n asiantuntijan Tuuli Mäkelän mukaan yrityksen arvot ja liiketaloudelliset ajurit ovat vankka pohja cleantech-yritysten vastuullisuudelle:

–Ympäristön ja bisneksen intressit kohtaavat, kun cleantech-yrityksen asiakas saa käyttöönsä ekologisia innovaatioita.  Vastuullisuusnäkökohtien kytkeminen tiiviisti liiketoiminnan kehittämiseen ja strategiaan on cleantech-yritykselle luonteva ja myös erittäin vaikuttava tapa edistää vastuullisuutta.

Tutkimuksen toteutus

Helena Virtanen teki diplomityönsä EK:lle siten, että tulokset kerättiin kesä-heinäkuussa haastatteluina ja otos koostui 16 suomalaisesta Cleantech Finland -verkostoon kuuluvasta pk-yrityksestä. Mukana oli niin ICT- ja palveluyrityksiä, asiantuntijayrityksiä ja teknologiayrityksiä.

Tutustu diplomityöhön tarkemmin: Ympäristövastuullisuus pienissä ja keskisuurissa cleantech-yrityksissä