Potilasdirektiivin täytäntöönpano haasteellista Suomessa

08.03.2013

EU:n direktiivi potilaiden oikeuksien soveltamisesta rajat ylittävässä terveydenhuollossa on pantava Suomessa täytäntöön ensi syksynä eli 25.10.2013 mennessä. Direktiivin lähtökohta on, että potilas saa hakea vapaasti terveyspalveluja toisesta EU-valtiosta.

Jos henkilö matkustaa toiseen jäsenvaltioon hoitoon, hänen sairaanhoitokustannuksensa on korvattava kuten kotimaassa. Potilas maksaa hoitokustannukset ensin itse ja hakee korvauksen jälkikäteen. Matkakustannukset korvataan vain sen mukaisesti kuin potilas olisi matkustanut lähimpään hoitopaikkaan.

Potilaalta voidaan edellyttää ennakkoluvan hakemista, jos hoito vaatii yöpymistä sairaalassa tai pitkälle erikoistunutta lääketieteellistä laitteistoa. Lupaa ei tarvitse antaa, jos hoito voidaan antaa asuinvaltiossa potilaan terveydentilan kannalta lääketieteellisesti hyväksyttävässä ajassa.

Kansalaisten valinnanmahdollisuudet ja palveluntuottajien kohtelu tasapainoon

Direktiivin täytäntöönpanoa valmisteltaessa esillä on ollut neljä korvausmallia: omavastuuosuusmalli, sairausvakuutusmalli, hoitosuhteeseen sidottu sekamalli ja ennakkolupaan sidottu sekamalli.

Omavastuuosuusmallissa potilaan maksettavaksi jää sama omavastuu kuin Suomen julkisessa terveydenhuollossa. Malliin sisältyy merkittävä kannusteongelma, sillä potilas saisi tällöin ulkomaille hoitoon hakeutuessaan yksityisestä hoidosta paremman korvauksen kuin Suomessa. Samaa ongelmaa liittyy molempiin sekamalleihin.

Sairausvakuutusmallissa hoito korvattaisiin puolestaan siten kuin Suomessa yksityisellä sektorilla annettu sairausvakuutuskorvattava hoito. Tämän mallin ongelma on korvauksen jääminen niin pieneksi, ettei se mahdollista potilaan valinnanvapautta direktiivin tarkoittamalla tavalla.

Ongelmat sopivan korvausmallin määrittelemisessä aiheutuvat siitä, että yksityinen ja julkinen terveydenhuolto ovat Suomessa eriarvoisessa asemassa. Luonteva ratkaisu olisi saattaa ne keskenään tasavertaisiksi, jolloin myös korvattavuusongelma poistuisi. Näin laaja terveydenhuollon uudistus ei kuitenkaan ole mahdollinen direktiivin edellyttämässä aikataulussa.

On siis pyrittävä löytämään viides korvausmalli. Sen pitää sekä lisätä kansalaisten valinnanmahdollisuuksia että kohdella terveydenhuollon palveluntuottajia tasapuolisesti, sijoittuivatpa ne mihin maahan tahansa.

Potilasdirektiivi:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=42734&name=DLFE-15566.pdf

Arviomuistio rajat ylittävästä terveydenhuollosta:
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=6801530&name=DLFE-25813.pdf

Lisätietoja:
Ylilääkäri Jan Schugk