Tuomas Aarto: Palvelualojen hiilikädenjälki pienentää myös muiden toimialojen päästöjä

06.09.2023

Vastuullisuus on osa arkea ja jokapäiväistä työtä palvelualoilla. Palveluiden hiilikädenjälki on merkittävä ja jatkuvasti kasvava, sillä palveluinnovaatioiden avulla voidaan pienentää myös muiden toimijoiden päästöjä. Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto korostaa, että edelläkävijyys vähähiilisissä ja kestävissä ratkaisuissa on Suomelle kilpailuvaltti.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto: Millaisia konkreettisia toimia Palvelualojen työnantajat Palta on tehnyt vihreän siirtymän edistämiseksi?

Palta on ollut jo pitkään vahvasti mukana viemässä vihreää siirtymää eteenpäin ja vihreä siirtymä on tärkeä osa myös Paltan tämänhetkistä strategiaa. Lisäksi Paltassa hyväksyttiin vuonna 2019 ilmastolinjaukset, jotka ohjaavat vahvasti koko toimintaamme. Perusajatuksena näissä linjauksissa oli sitoutua 1,5 asteen tavoitteeseen sekä Hiilineutraali Suomi 2035 -hankkeeseen.

Palta oli keskeisenä toimijana mukana julkaisemassa liikenteen ja logistiikan vähähiilisyystiekartan vuonna 2020. Lisäksi Palta ja palvelualat ovat olleet merkittäviä toimijoita hiilikädenjälkiajattelun kehittämisessä: olemme pitkään tuoneet esille hiilikädenjäljen merkitystä ja ilmastoystävällisten palveluiden roolia ilmastokysymyksen ratkaisemisessa.

Millaisia haasteita toimialanne kohtaa liittyen vihreään siirtymään?

Palvelualat kohtaavat erityisesti kolmenlaisia haasteita liittyen vihreään siirtymään. Isoimmat haasteet ovat perinteisesti liittyneet kustannuksiin. Erityisesti pienille yrityksille sekä liikenteen ja logistiikan toimijoille vihreästä siirtymästä aiheutuvat kustannukset ovat merkittävät. Tästä johtuen on todella tärkeää pitää huolta kilpailukyvystä ja tukea näitä yrityksiä vihreässä siirtymässä, johon yritykset ovat tietenkin halukkaita ja valmiita panostamaan kaiken tarvittavan.

Toinen haaste on osaavan työvoiman saatavuus, mikä on merkittävä ongelma myös palvelualoilla. Meidän kyselymme mukaan puolet yrityksistä, jotka kehittävät ilmastoystävällisiä ratkaisuja, kokevat kovaa puutetta osaavasta työvoimasta. Tämän työvoimaongelman ratkaiseminen olisi todella tärkeätä.

Kolmas palvelualojen kohtaama haaste koskee vastuullisuusraportointia, jonka vaatimukset kasvavat koko ajan. Erityisesti pienillä yrityksillä on hankaluuksia lisääntyvien velvoitteiden kanssa, johtuen pienemmistä resursseista.

Minkälaisia konkreettisia käytännön esimerkkejä vihreän siirtymän toteutuksista toimialaltanne löytyy?

Lukuiset puhtaan energian ratkaisut vaativat tuekseen erityyppisiä asennus-, suunnittelu- ja huoltopalveluita. Esimerkkinä voidaan mainita tuuli- ja aurinkovoimahankkeet, joissa palvelusektorin rooli on erittäin merkittävä. Toinen konkreettinen esimerkki liittyy liikenteeseen ja logistiikkaan: meidän jäsenyrityksemme tarjoavat asiakkailleen monia palveluita, joilla asiakkaat pystyvät vähentämään omia päästöjään. Esimerkiksi erilaiset reittioptimointipalvelut tai suora ja välitön palaute kuljettajan ajotavasta auttavat vähentämään polttoaineen kulutusta. Kolmantena esimerkkinä voisin mainita Paltan talotekniikka-alan. Jäsenyrityksemme tarjoavat asiakkailleen ratkaisuja, joilla voidaan vähentää energiankulutusta ja talojen energiatehokkuutta. Tätä kautta edistetään myös samalla vihreää siirtymää.

Mitä toivotte uudelta hallitukselta liittyen vihreään siirtymään?

Uudelta hallitukselta palvelualat toivovat ennen kaikkea toimialaneutraalia politiikkaa. Esimerkiksi pääosa palvelualoista maksaa edelleen monin kymmenkertaisesti sähköveroa verrattuna teollisuuteen.

Toinen asia mitä toivomme uudelta hallitukselta on ennakoitava toimintaympäristö. Ennakoitavuutta tarvitaan, jotta Suomi saa parhaat mahdollisen hyödyn vihreästä siirtymästä ja sen edistämisestä. Vihreää siirtymää on toteutettava elinkeinoelämän kilpailukyvystä huolehtien. Nämä asiat on varsin hyvin kirjattu uuteen hallitusohjelmaan, mutta niiden tärkeys tulee muistaa myös hallitusohjelman täytäntöön panossa.