Valtaosa viime vuoden työtaistelutoimista laittomia

Vuoden 2017 loppupuoliskolle painottuneesta työehtosopimusneuvottelukierroksesta huolimatta suurin osa viime vuonna toteutuneista työtaisteluista tai työtaistelun uhista oli laittomia.

Työehtosopimusneuvotteluihin liittyneitä lakkoja toteutui 12, kun taas neuvottelukierroksen ulkopuolisia laittomia lakkoja toteutui vuoden 2017 kuluessa 70. Vuonna 2016 laittomia lakkoja oli 56, joten laittomien lakkojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Pidemmällä aikavälillä laittomien lakkojen määrä vastaa 2000-luvun keskimääräistä tasoa.

Yleisin syy EK:n jäsenyrityksissä toimeenpannuille, vuoden 2017 työtaisteluille oli työehtosopimusneuvottelut, työnjohdollinen menettely, työn järjestelyt tai henkilöstöpolitiikkaan liittyvä syy sekä työvoiman vähentäminen tai sen uhka. Laittomilla työtaistelutoimenpiteillä pyrittiin vaikuttamaan työnantajan työnjohto-oikeuteen mm. painostamalla työnantajaa perumaan yksittäiseen työntekijään kohdistunut työsuhteen päättäminen ja vakinaistamaan määräaikaisia työsopimuksia. Laittomilla työtaistelutoimenpiteillä pyrittiin vaikuttamaan myös mm. työnantajan työaikaa ja työn jakamista koskeviin päätöksiin.

Työtuomioistuimen antamista ratkaisuista ilmenee, että vuonna 2017 toteutuneista laittomista työtaisteluista aiheutui yrityksille noin 8,8 miljoonan euron vahingot. Lisäksi yritykset toivat esille useissa Työtuomioistuimen ratkaisuissa sen, että laittomat työtaistelut aiheuttavan paitsi suoranaista taloudellista vahinkoa, myös vahinkoa yrityksen maineelle ja toiminnan luotettavuudelle. Työtuomioistuin tuomitsi ammattiosastojen ja ammattiliittojen maksettavaksi vuonna 2017 järjestetyistä laittomista työtaisteluista hyvityssakkoja yhteensä 185 200 euroa.

EK painottaa, että suhde työtuomioistuimessa tuomittujen hyvityssakkojen ja yrityksille laittomista työtaisteluista aiheutuneiden vahinkojen välillä osoittaa aiempien vuosien tapaan sen, että nykyisten työrauhasäännöstemme mukaiset seuraamukset laittomuuksista ovat mitättömän pienet.

Ruotsissa laittomista työtaistelutoimenpiteistä yrityksille aiheutuneita ongelmia suitsittiin 1990-luvun alkupuolella. Ruotsissa muutettiin lainsäädäntöä siten, että yksittäisen työntekijän vahingonkorvausvastuulle laittomista lakoista ei ole laissa enää ylärajaa.

Ruotsissa onkin ollut viimeisten viiden vuoden aikana yhteensä vain neljä laitonta lakkoa.

EK Työtaistelutilastojulkaisu 2017