Yksityisistä työvoimapalveluista tullut tärkeä osa toimivia työmarkkinoita

16.03.2012

– Yksityisistä työvoimapalveluja tarjoavista yrityksistä on tullut keskeinen ja välttämätön osa toimivia ja monipuolisia työmarkkinoita. Työnvälitystä, työvoiman vuokrausta ja muita henkilöstöpalveluja tarjoavien yritysten palvelut kohdistuvat yhtä lailla työvoimaa tarvitseviin työnantajiin kuin työtä etsiviin työntekijöihin, sanoo EK:n asiantuntija Seppo Saukkonen.

– Yleinen kuva työvoimaa vuokraavista yrityksistä on aivan liian yksipuolinen. Kyse on uudenlaisesta työnvälityskulttuurista, jota ilman suomalaiset työmarkkinat eivät toimisi riittävän tehokkaasti ja monipuolisesti.

– Työtä tarjoaville yrityksille ja työtä etsiville työntekijöille on tärkeää, että työmarkkinoilla on käytettävissä monia erilaisia työn teettämisen ja työn tekemisen muotoja. Pysyvien ja kokoaikaisten työsuhteiden lisäksi työnantajat ja työntekijät tarvitsevat usein myös osa- ja määräaikaista työtä sekä vuokratyötä.

– Vuokratyön käytöllä on yrityksille samoja vahvoja perusteita kuin määräaikaisilla työsopimuksilla. Vuokratyön ja määräaikaisten työsopimusten käytön uusiin rajoituksiin ei ole perusteita.

– Monipuolisilla työn teettämisen ja työn tekemisen muodoilla turvataan työpaikkoja. Tämä on tärkeää paitsi työllisyysasteen nostamiseksi myös työurien pidentämiseksi. Etenkin nuoret ovat löytäneet yksityiset työvoimapalvelut oivaksi tavaksi päästä sisään työelämään, mikä on omiaan estämään nuorisotyöttömyyden kasvua, korostaa Saukkonen.

Vuokratyön käyttö vaihtelee suhdannetilanteen mukaan

Vuokratyövoiman käyttö on EK:n yrityskyselyn mukaan viime vuosina tasoittunut. Vuokratyöntekijöiden osuus suhteutettuna käyttäjäyritysten omaan henkilöstöön oli vuoden 2011 lokakuussa 2,4 prosenttia. Osuus oli suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta samaa tasoa kuin taloustaantumaa edeltäneinä vuosina.

– Vuokratyövoiman käytössä nähdään nyt selvästi yritysten suhdannetilanteen mukaista vaihtelua. Vuokratyövoiman osuus oli talouden noususuhdanteessa vuosina 2007 ja 2008 korkeimmillaan, mutta aleni sen jälkeen taantuman myötä. Vuokratyövoiman käyttö näyttää muutoinkin tasaantuneen 2000-luvun alun nopeiden kasvuvuosien jälkeen, toteaa Saukkonen.

Vuokratyöntekijöiden osuus suhteutettuna käyttäjäyritysten omaan henkilöstöön oli lokakuussa 2011 rakennusalalla suurempi kuin teollisuudessa ja palveluissa. Eri toimialoista oli vuokratyöntekijöitä eniten matkailu- ja ravintolapalveluissa, noin 10 prosenttia suhteessa omaan henkilöstöön.

Vuokratyövoiman osuus suhteessa yritysten omaan henkilöstöön kasvoi vuonna 2011 rakentamisessa ja palveluissa, mutta väheni teollisuudessa. Vuokratyövoiman osuudessa on huomattava se, että osuus koskee yhden kuukauden eli lokakuun 2011 tilannetta. Osuus on laskettu henkilömääristä eikä se ota huomioon työsuhteen pituutta tai tehtyä työaikaa.

Suomessa vuokratyövoiman osuus koko työvoimasta on pienempi kuin EU-maissa keskimäärin. Vuokratyönä tehdyn työpanoksen osuus koko työvoimasta on Suomessa runsas prosentti, kun se on EU-maissa keskimäärin runsaat puolitoista prosenttia.

Vuokratyövoimaa käyttää joka neljäs yritys

EK:n yrityskyselyn mukaan myös vuokratyövoimaa käyttäneiden yritysten osuus kaikista EK:n jäsenyrityksistä pieneni hieman viime vuonna. Lokakuussa 2011 vuokratyöntekijöitä oli joka neljännessä EK:n jäsenyrityksessä. Teollisuusyrityksistä joka kolmannessa oli vuokratyöntekijöitä.

– Vuokratyövoiman käytön tasaantumisesta kertoo myös se, että EK:n jäsenyrityksistä vain pieni osa aikoo kolmena lähivuotena lisätä tai vähentää vuokratyövoiman käyttöä. Pääosa eli 84 prosenttia yrityksistä aikoo pitää vuokratyövoiman käytön ennallaan, 12 prosenttia aikoo lisätä ja 5 prosenttia vähentää vuokratyövoiman käyttöä, kertoo Saukkonen.

Vuokratyötä ja eri työsuhdemuotoja koskevat tiedot ovat EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelusta, joka toteutettiin loka-marraskuussa 2011. Tiedustelu kattoi kaikki EK:n edustamat toimialat. Siihen vastasi lähes 700 yritystä, joiden palveluksessa on noin 420 000 palkansaajaa.

Kuvat:

Lisätietoja:
Seppo Saukkonen, asiantuntija
p. 09 4202 2297
etunimi.sukunimi@ek.fi

Lisätietoja Henkilöstö- ja koulutustiedustelusta:
Jenni Ruokonen, asiantuntija
p. 09 4202 2802
etunimi.sukunimi@ek.fi