EK:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (verokantadirektiivi)

27.05.2024

Valtiovarainministeriö |  8.3.2024 | VN/24051/2023

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (verokantadirektiivin implementointi).

Yleistä 

 EK:n näkemyksen mukaan verokantadirektiivin implementointi osaksi kotimaista lainsäädäntöä on tärkeää. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025 alkaen. Varautumiselle on tärkeä jättää myös riittävä aika, jotta yritykset saavat valmistauduttua tehtäviin muutoksiin. 

Huomiomme hallituksen esitysluonnokseen liittyvät lain tarkempiin sanamuotoehdotuksiin ja sen varmistamiseen, ettei alennettujen verokantojen käyttöä supisteta muuttuvalla lain sanamuodolla. Jos verotuksen nykytilaa ei ole tarkoitus hallituksen esityksellä muuttaa, se olisi näkemyksemme mukaan suotavaa sanoa hallituksen esityksen perusteluissa. 

AVL 69 d §:n 2 momentti – elinkeinonharjoittajalle virtuaalisesti luovutettavat palvelut 

Uudeksi AVL 69 d §:n 2 momentiksi ehdotetaan luonnoksen mukaan seuraavaa: ”Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta momentissa tarkoitettuihin elinkeinonharjoittajalle luovutettaviin palveluihin, jos osallistuminen tilaisuuteen on virtuaalista”. 

Tätä momenttia olisi käsityksemme mukaan syytä tarkentaa esimerkiksi tekemällä tarkennus toistamiseen esiintyvän sanan ”momentti” eteen. Näin ollen uusi 69 d §:n 2 momentti lukisi (ehdotus alleviivattuna): ”Edellä  1  momentissa  säädettyä  ei  sovelleta  momentissa tarkoitettuihin elinkeinonharjoittajalle luovutettaviin palveluihin, jos osallistuminen tilaisuuteen on virtuaalista”. Tämä momentin määrittävä merkintätapa olisi linjassa myös muiden arvonlisäverolaissa jo olemassa olevien sisäisten viittausten kanssa. 

Vaihtoehtoinen selkeyttävä tapa olisi poistaa epäselvyyden aiheuttava momentin kohta (ehdotus yliviivauksella). ”Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta momentissa tarkoitettuihin elinkeinonharjoittajalle luovutettaviin palveluihin, jos osallistuminen tilaisuuteen on virtuaalista”.

AVL 85 a §:n 1 momentin 3 kohta – liikuntapalvelut 

Liikuntapalveluihin liittyvät ALV-kantakysymykset ovat olleet keskiössä monissa KHO:n vuosikirjapäätöksissä. Tämä on omiaan kuvastamaan sitä, miten tiukkalinjaisia ja -rajaisia nämä liikuntapalveluihin liittyvät alennetun ALV:n soveltamiseen liittyvät kysymykset ovat olleet. Jos tämän hallituksen esityksen tarkoituksena ei ole kaventaa liikuntapalvelujen alennetun verokannan soveltamisalaa, toivomme tämän tahtotilan sanallistamista hallituksen esityksen perusteluihin. 

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan AVL 85 a §:n 1 momentin 3 kohdan sanamuotoa muutettavaksi seuraavasti: ”pääsy urheilutapahtumiin tai kyseisten tapahtumien suoratoistoon tai molempiin; urheilutilojen käyttö ja urheilu- tai liikuntatuntien tarjoaminen myös suoratoistona”. 

Nyt ehdotettu lain sanamuoto ”myös suoratoistona” voi olla omiaan aiheuttamaan hämmennystä. Käsityksemme mukaan tarkoitus ei ole rajata alennetun verokannan soveltamisalaa ainoastaan tilanteeseen, jossa liikuntatunti tarjotaan myös suoratoistona. Näin ollen myös liikuntatunnin tarjoaminen ilman suoratoistoa säilyisi alennetun verokannan piirissä. Ehdotamme, että ennen sanaa ”myös” lisätään pilkku selventämään tilannetta tai tämä huomioidaan muulla tavalla pykälän muotoilussa. Pyydämme huomioimaan, että AVL 85 a §:n 1 momentin 4 kohdan osalta kulttuuripalvelujen kanssa vastaavaa epäselvyyttä ei synny. 

AVL 85 a §:n 1 momentin 4 kohta – kulttuuripalvelut 

Nykytilaan verrattuna uudessa AVL 85 a §:n 1 momentin 4 kohdan muotoilussa puuttuu ”viihdetilaisuudet”. Jos tämän muutoksen ei ole tarkoitus kaventaa alennetun verokannan soveltamisalaa, ehdotamme, että tämä lausutaan hallituksen esityksen perusteluissa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Talous ja tutkimus

Sami Pakarinen
Johtaja