Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä annetun lain §27:n muuttamisesta ja rakennerahastolain eräiden säännösten kumoamisesta (EK/2012/137)

30.03.2012

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa Elinkeinoelämän keskusliitolta hallituksen esityksestä eduskunnalle koskien alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta ja rakennerahastolain eräiden säännösten kumoamisesta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK haluaa kunnioittaen lausua ehdotuksesta seuraavaa.

EK:n kannattaa vuosien 2014–2020 rakennerahastojen ohjelmatyön valmisteluun liittyvien muutosehdotusten sisällyttämistä alueiden kehittämisestä säädetyn lain 27§:ään. EK kannattaa myös alueiden kehittämisestä säädetyn lain ja rakennerahastolain yhdistämistä jatkossa. Sekä alueiden kehittämisen yleisemmät tavoitteet että rakennerahastotoiminta tulisi nähdä yhtenä kokonaisuutena, jota sääntelee yksi yhteinen laki. Myönteistä myös on, että muutosehdotus huomioi päätökset valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista sekä alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan aseman ohjelmavalmistelun yhteensovittamisessa.

EK haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että työ- ja elinkeino- ministeriön 20.10.2011 asettaman EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2014+ toteutusta valmistelevan työryhmän näkemyksiä ei ole huomioitu ohjelman valmistelutyössä. Edellä mainitun työryhmän toimikausi kestää vuoden 2013 loppuun ja sen tehtävänantoon kuuluu 27§:ään sisältyvien asioiden käsittely ja valmistelu. Lain 27§:ää on selvennettävä edellä mainitun työryhmän, alue- ja rakennepoliittisen neuvottelukunnan sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimivaltojen osalta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Innovaatioympäristö ja osaaminen

Timo Kekkonen
Johtaja