Luonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (EK-2013-318)

22.10.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK (jäljempänä EK) kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi asiassa ja esittää kunnioittavasti seuraavan.

Alueellinen suunnittelujärjestelmä

EK pitää hyvänä asiana, että hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti alueiden kehittämistä sekä rakennerahastojen hallinnointia koskevat lait yhdistetään yhdeksi laiksi.

Lakia alueiden kehittämisestä sovelletaan yleisesti alueiden kehittämiseen ja siinä säädetään alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmästä, alueiden kehittämistä toteuttavista viranomaisista ja niiden välisestä yhteistyöstä. Lakiehdotuksessa ei esitetä aluekehityksen suunnittelujärjestelmään olennaisia muutoksia.

EK katsoo, että suunnittelujärjestelmä on nykyisellään ja lakiehdotuksessa liian monimutkainen ja sekava. Valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä, erityisohjelmista, paikallisista kehittämissuunnitelmista, maakuntaohjelmista, maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmista, sekä alueellista rakennerahasto-ohjelmista muodostuu koko-naisuus, jolla alueiden kehittämistä on hankala ohjata, seurata tai rakentaa kokonaisvaltaisesti. EK pitää kuitenkin myönteisenä, että nykyisen lain vaatimuksesta koskien ministeriöiden aluestrategian määrittelyä ollaan luopumassa.

EK:n mielestä aluekehittämistä varten tulisi luoda suunnittelujärjestelmä, joka pohjautuu yhteen (2-4 vuoden) suunnitelmaan, joka luodaan valtion aluekehittämisestä vastaavan ministeriön, valtion aluehallinnon sekä kuntien ja/tai maakuntien kesken. Suunnitelma voitaisiin luoda maakunnittain tai ELY-keskusalueittain.

Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta

Lakiesityksessä säädettäisiin alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnasta (12§). Esityksessä mainitaan, että neuvottelukunnan kokoonpanosta, toimikaudesta ja tarkemmista tehtävistä voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. EK katsoo neuvottelu-kunnan toiminnan olevan monilta osin tehotonta ja julkisen hallinnon ulkopuolisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuuksien olevan melko vähäiset. Nykyisellään alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnalle määriteltyjen tehtävien hoito – erityisesti koskien EU:n rahastoja –
ei toteudu Euroopan unionin kumppanuusperiaatteiden edellyttämällä tavalla.

EK:n mielestä neuvottelukunnan määrittelyssä tulisi korostaa julkisen hallinnon ulkopuolisten, ns. sosiaalipartnereiden, roolia ja vaikutusmahdollisuuksia alue- ja rakennepolitiikan toteutuksessa.

Pääomasijoitusrahastohankkeiden rahoitus

Lakiesitystä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta sovelletaan Euroopan unionin rakennerahastovaroista ja niitä vastaavista kansallisista varoista myönnettäviin tukiin. Esityksen perusteella jää kuitenkin epäselväksi, vaikuttaisiko ehdotettu muutos mahdollisuuteen kanavoida rakennerahastovaroja myös pääomasijoitusrahastohankkeisiin. Käytännössä Euroopan aluekehitysrahaston varoja on myös hyödynnetty alkuvaiheen pääomasijoitusrahastotoiminnassa. EK katsoo, että Euroopan unionin sallimaa mahdollisuutta rakennerahastovarojen hyödyntämiseen pääomasijoitusrahastohankkeissa kansallisten tavoitteiden mukaisesti ei tule rajoittaa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
Johtaja