Lausunto luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta (EK-2014-45)

01.04.2014

Valtiovarainministeriö on pyytänyt EK:n lausuntoa luonnoksesta kuntarakennelain muuttamisesta (VM149:00/2013).

Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi tarvitaan elinvoimainen yhteiskuntarakenne. Suurilla kaupunkiseuduilla on keskeinen rooli työpaikkojen, investointien ja innovaatiotoiminnan kannalta. Kuntarakenteen uudistaminen on välttämätöntä, jotta suurilla kaupunkiseuruilla pystytään elinkeinopolitiikassa sekä maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelussa ottamaan huomioon alueen kokonaisetu. Suurten kaupunkiseutujen vahvistuminen tukee myös koko maan kilpailukykyä.

Kuntarakenteen uudistamisessa lähtökohtana tulee olla kuntien vapaaehtoiset yhdistymiset. Tarvittaessa on kuitenkin voitava lakiesityksen tarkoittamalla tavalla luoda edellytykset elinvoimaisten, nykyistä suurempien kuntien luomiselle.

Työssäkäyntialue muodostaa käyttökelpoisen pohjan suurten kaupunkiseutujen kuntarakenteelle. Yritysten näkökulmasta työssäkäyntialue muodostaa luonnollisen toiminnallisen pohjan paitsi työvoiman saatavuudelle myös yritysten kaupallisten palvelujen tarjonnalle.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on kilpailun edistäminen. Erityisesti maankäytön osalta on turvattava riittävä tonttitarjonta ja sitä kautta toimiva kilpailu suurten kaupunkiseutujen sisällä.

Elinkeinopolitiikassa voimien kokoaminen nykyistä vahvemmilla kaupunkiseuduilla luo mahdollisuuden tehostaa yrityksille tarjottavia palveluita ja alueen markkinointia.

Kuntarakenteen uudistamisella on merkittäviä sekä suoria että välillisiä vaikutuksia yrityksille. Tehokkaasti toimivat kunnat vähentävät julkisen sektorin yksityisille yrityksille aiheuttamia kustannuksia. Yritysten saamat palvelut samoin kuin alueen markkinointi tehostuvat. Uuden kuntarakenteen muun julkisen hallinnon suhdetta on arvioita jotta hallinnon päällekkäisyyksiä voidaan vähentää ja hallintoa tehostaa.

Maankäytön, liikenteen ja asumisen tehokkaampi ja alueen kokonaisedun huomioiva päätöksenteko luovat osaltaan yrityksille suotuisampaa toimintaympäristöä.  Lakiesitykseen ei kuitenkaan sisälly erityistä yritysvaikutusten arviointia. Näin merkittävän uudistuksen osalta olisi välttämätöntä tehdä lakiesityksen vaikutuksista yritysvaikutusarviointi.

Kuntarakennetta uudistettaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien välisestä kilpailuneutraliteetista huolehditaan, varmistetaan pk-yritysten mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin ja kuntien järjestämiä palveluita tuotetaan entistä laajemmin yksityisten palvelutarjoajien toimesta.

Kuntien yhdistymisestä saatavia hyötyjä ei saa heikentää tällä hetkellä yhdistymistilanteissa käytössä olevalla irtisanomissuojalla.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
PK-yritykset

Pentti Mäkinen