HE-luonnos sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

12.04.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö | sidosryhmäkuuleminen 12.4.2021 | Kutsu VN/878/2021

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu hallituksen esitysluonnos sosiaali- ja
terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

EK:n lausunto

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry kiittää tilaisuudesta lausua otsikkoasiassa.  

Esityksen pääasiallinen sisältä koskee toisiolain tietoturvallisen käyttöympäristön vaatimusten soveltamisen lykkäämistä 1.5.2022 alkaen nykyisen 1.5.2021 sijaan.  

Lisäajan pituuden perusteet jäävät epäselviksi, vain tarve on ilmiselvä.  Ilmeisesti  harvalla toimijalla on valmiuksia siirtyä vaatimusten mukaiseen ympäristöön alkuperäisessä aikataulussa. Ehdotettua pidennystä on syytä jatkaa nyt ehdotetusta vuodesta, kunnes valmiudet ovat riittävällä tasolla. Valmiuksien ja esimerkiksi ns. ”auditointikapeikon” osalta riittävyyttä tulee arvioida kriittisesti.  

Esimerkiksi kansainvälisten tutkimushankkeiden osalta pitäisi vielä erikseen käynnistää työ ulkomaisten käyttöympäristöjen mahdollistamiseksi, jolloin vuosi ei ole millään riittävä aika.  

Myös komission data-aloitteiden, mm. Data Governance Act -esityksen ja European  Health Spaces -ehdotuksen vaikutukset ja yhteensovittaminen Suomeen tulee arvioitavaksi seuraavien parin vuoden aikana. Tämäkin puoltaa siirtymäajan huomattavaa pidentämistä.  

Käsittelyssä tulisi ottaa myös huomioon, että jo nykyisellään toisiolaki vaatii tietosuoja-asetusta korkeampaa suojan tasoa esimerkiksi 37§:n osalta ”aggrekoidun tilastotiedon” vaatimuksella, mikä on itse asetuksen alla tuntematon käsite. Lähtökohtaisesti kaikki tieto siis pseudonymisoidaan, ja TKI-puolella vielä aggrekoidaan tilastollisesti. Lisäajan osalta arvio tulisikin perustaa todellisiin riskeihin oikeudenloukkausten tai väärinkäytön osalta, ei pelkästään uhkakuviin.  

Muilta osin viitataan Hyvinvointiala HALI ry:n lausuntoon.