Lausunto kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

08.02.2021

Maa- ja metsätalousministeriö 7.12.2020 VN/5326/2020

EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiaan ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

EK toteaa, että toimivalla vesihuollolla on monien yritysten kannalta merkittävä rooli. Vesihuollon toimintaa suunniteltaessa tulee arvioida riittävällä laajuudella yritysvaikutuksia erityisesti sellaisiin toimialoihin, joiden kannalta talousveden saatavuudella on keskeinen rooli.

Ulkopuolisten palveluntuottajien roolista

EK toteaa, että toimiva vesihuolto on keskeinen yhteiskunnan perusinfrastruktuuria koskeva asia. EK kiinnittää tässä huomiota siihen, että vesihuoltopalvelujen tuottamisessa tulee arvioida aina myös se, voisiko yksityinen palveluntuottaja olla jossain roolissa mukana palvelutuotannossa turvaamassa erityisesti sitä, että jokaiseen tilanteeseen löydettäisiin kokonaistaloudellisesti paras ratkaisu.

EK pitää tärkeänä, että toimeenpano-ohjelman luonnoksessa on huomioitu se, että ulkopuolisilla palveluntuottajilla voi olla merkittävä rooli vesihuoltopalvelujen tuottajana. Erityisesti EK kiinnittää huomiota kirjaukseen:

”Operointiyhteistyö vesihuoltolaitosten kesken tai yksityisten operointipalveluja tarjoavien yritysten kanssa on potentiaalinen ratkaisu heikosti resursoitujen laitosten toiminnan parantamiseksi. Laitosten välisestä operoinnista on jo maassamme muutamia hyviä esimerkkejä. Kilpailuoikeudelliset haasteet tulisi ottaa huomioon, koska yksityistä operointipalvelujen tarjontaa on lisääntyvästi saatavissa.”

EK pitää keskeisenä, että lähtökohtaisesti yksityiset operointipalvelujen tuottajat ovat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa kuntayhtiöiden kanssa, kun arvioidaan vesihuollon operointipalvelujen tuottamista. Voidaan pitää todennäköisenä, että mikäli yksityisten operointipalveluja tarjoavien yritysten asema olisi tunnustettu vielä nykyistä vahvemmin tasavertaisena toimijana, synnyttäisi se uusia palveluntuottajia alalle ja samalla tämä vaihtoehto palvelun tuottajana edelleen paranisi.

Lisäksi on tärkeää varmistaa joka tapauksessa, että vesihuoltopalvelujen operoinnista vastaava voi käyttää ulkopuolisia alihankkijoita vapaasti esimerkiksi suunnittelu- ja kunnossapitotehtäviin.

EK ehdottaa, että ohjelmassa kirjattaisiin vielä selvemmin se, että yksityiset palveluntuottajat tulee huomioida lähtökohtaisesti tasavertaisena vaihtoehtona palvelujen operoimiseen, kuin kuntayhtiöt.