Kätilökoulutukselle uusi suunta – selvitys rakennevaihtoehdoista

02.11.2015

Elinkeinoelämän keskusliitto kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa kätilökoulutuksen kehittämiseen Suomessa. Selvityshenkilöt luovuttivat opetus- ja kulttuuriministeriölle asiasta raportin esityksineen heinäkuussa 2015. Esitykset nostaisivat toteutuessaan kätilöiden osaamistasoa ylemmän korkeakoulututkinnon tasolle. Tämä tarkoittaisi muutoksia ammattikorkeakoululakiin ja -asetukseen. Kelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin muuttuisi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon nykyisestä profiilista poikettaisiin ja se sidottaisiin nykyistä tiukemmin yhteen ammattiin.

EK ei kannata selvityshenkilöiden esitystä, vaan pitää parhaana vaihtoehtona kätilökoulutuksen kehittämistä osana ammattikorkeakoulujen perustutkintokoulutusta. Koulutusjärjestelmämme joutuu uudistumaan mittavien määrärahaleikkausten paineessa. Työuria on pidennettävä myös niiden ns. alkupäästä. Koulutuspolkuja ei ole syytä ainakaan pidentää. Myös terveydenhuollon ammattilaisten osalta oikea kehityssuunta olisi monipuolisen osaamisen edistäminen jo peruskoulutuksessa.

Osaamisen kansainvälisesti kilpailukykyistä laatua ja syvyyttä on etsittävä oppimisen sisältöjä, työtapoja ja ympäristöjä uudistamalla. Suomalainen terveydenhuoltoalan koulutus on jo nyt niin laadukasta, että myös kansainvälisen liikkuvuuden takaaminen on oltava mahdollista ilman raskasta lisäkoulutusvelvoitetta.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon profiilia on vahvistettava nykyiseltä pohjalta. Sen on oltava jatkossakin laaja-alainen työelämän kehittämiseen kohdentuva koulutusvaihtoehto. Yksittäisiä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutusohjelmia on edelleenkin pystyttävä tarjoamaan usealle erilaisen koulutuspohjan omaavalle kohderyhmälle. Edellytykset ao. koulutuksen profiiliin kuuluvalle työelämään kehittämiseen tähtäävälle profiilille edellyttää nykyistä vähintään kolmen vuoden työkokemusta ennen opintojen
aloittamista.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikinheimo
johtaja