Konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikainen muutos

Oikeusministeriö | 1.4.2020 | Luonnos hallituksen esitykseksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

EK kannattaa oikeusministeriön ehdotusta, jossa esitetään muutettavaksi konkurssilain 2 luvun 3 §:ää väliaikaisesti. Tarkoituksena on vaikeuttaa velallisen asettamista konkurssiin velkojan hakemuksesta, koronaepidemian aiheuttamassa taloudellisessa ahdingossa, joka ei jää pysyväksi.

EK pitää ehdottoman tärkeänä, että elinkelpoisia yrityksiä ei päästetä konkurssiin akuutin koronakriisin vuoksi.

Väliaikaiselle ja kestoltaan hyvin rajatulle lainmuutokselle on perustultu tarve poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa Suomi tällä hetkellä on. EK:n selvityksen mukaan jopa 18 prosenttia suomalaisista yrityksistä on vaarassa ajautua konkurssiin lähikuukausina. Jos nämä arviot toteutuisivat täysimääräisesti, olisi kyse merkittävästi suuremmasta konkurssien määrästä kuin 1990-luvun laman aikana.

Näin ollen kannatamme esitystä konkurssilainsäädännön väliaikaisesta muuttamista kriisin keston ajaksi esityksessä ehdotetulla tavalla.

EK esittää harkittavaksi selventävän säännöksen tai perustelun lisäämistä lakiehdotukseen osakeyhtiön johdon vastuun osalta. Esityksen ei pitäisi voida johtaa tilanteeseen, jossa yhtiön johtoa voitaisiin pitää henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön toiminnan jatkuessa going concern -periaatteen mukaisesti väliaikaisen lain voimassaolon aikana.

EK toivoisi myös ehdotusluonnoksen siirtymäsäännöksen täsmentämistä perusteluihin. FA:n lausunnossaan esittämin tavoin perusteluista tulisi selkeästi käydä ilmi maksukyvyttömyysolettaman soveltuvan lakimuutoksen voimassaoloaikanakin silloin, kun velvoitteita on ylipäänsä hoitamatta vähintään kolmen kuukauden ajalta riippumatta siitä, ovatko
nämä kuukaudet peräkkäisiä vai eivät. Perusteluita olisi hyvä myös täsmentää maksukehotuksen tiedoksiannon ajankohdan osalta. Olennaista tulisi olla, että tämän väliaikaisen lain piiriin pääsisivät ne velalliset, joihin kohdistettu maksukehotus olisi aiheutunut yksiselitteisesti koronasta johtuvista syistä, vaikka se olisikin ehditty antaa velalliselle tiedoksi ennen tämän lakimuutoksen voimaantuloa.

EK:n mielestä erityisen tärkeää olisi myös, että kriisin keston aikana verojen ja julkisten maksujen maksamattomuuden perusteella yritystä ei voida hakea konkurssiin siltä osin kuin maksukyvyttömyys tai erääntyneen velan laiminlyönti on aiheutunut koronakriisistä. EK on esittänyt, että konkurssilainsäädäntöä muutettaisiin myös tältä osin. EK:n mielestä tätä muutosta olisi perusteltua harkita toteutettavaksi tämän hallituksen esityksen yhteydessä.