Kuluttajansuojan Omnibus-direktiivin täytäntöönpano sekä puhelin- ja kotimyyntisääntelyn tiukentaminen

Oikeusministeriö | 9.7.2021| OM082:00/2020

Oikeusministeriö asetti 21.12.2020 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus Euroopan unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi ja nykyaikaistamiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/2161 (niin kutsuttu Omnibus-direktiivi) täytäntöön panemiseksi tarvittavista säännöksistä sekä puhelin- ja kotimyyntiä koskevien säännösten tiukentamisesta kuluttajansuojan parantamiseksi. Oikeusministeriö pyytää lausuntoa työryhmän mietinnöstä.

Yleiset huomiot

EK kiittää mahdollisuudesta lausua esitysluonnoksesta. EK pitää esitysluonnosta pääosin oikeansuuntaisena. EK on ollut edustettuna mietintöä valmistelleessa työryhmässä.

Omnibus-direktiivin täytäntöönpano

EK toteaa, että Omnibus-direktiivistä johtuvat muutokset alennusilmoitteluun ovat erityisesti kaupan alan yritysten kannalta monimutkaisia ja komission tiukka direktiivin tulkinta on erityisesti kuluttajien kannalta valitettava. Näkemyksemme mukaan kuluttajien kannalta riittävää pitäisi olla, että myyjä ilmoittaa tuotteesta 30 edeltävän päivän aikana perityn alimman ns. normaalihinnan, johon ei sisälly alennuksia. Katsomme, että tämä menettely olisi riittävä välttämään mahdollisuus keinotekoiseen hinnan nostamiseen ennen alennusmyyntiä. Lisäksi ulkopuolelle olisi tarkoituksenmukaista jättää tilanteet, joissa alennus annetaan yksilöimättömästä tavarajoukosta eikä tietystä tuotteesta. Nähdäksemme direktiivi sallii tällaisen tulkinnan, vaikka komissio katsoo toisin.

Puhelinmyyntisääntelyn kiristäminen

Tulisiko puhelinmyyntisääntelyä kiristää?

Ei, nykyinen sääntely on riittävää.

EK katsoo, että nykyinen puhelinmyyntisääntely on tällä hetkellä riittävää. Kiinnitämme huomiota siihen, että puhelinmyyntiä koskeva sääntely on todennäköisesti tulossa tarkasteltavaksi e-privacy -asetuksen täytäntöönpanon yhteydessä. Ottaen huomioon todennäköisesti tulossa oleva EU-sääntely, emme katso tarkoituksenmukaiseksi, että tässä yhteydessä tehtäisiin  kansallisia muutoksia asiaan, kun pian joudutaan arvioimaan EU-sääntelyn vaikutuksia puhelinmyyntiä koskevaan sääntelyyn. Useammat lyhyen aikavälin sisällä tehtävät sääntelymuutokset toisivat todennäköisesti ylimääräisiä sääntelykustannuksia yrityksille.

Lisäksi on huomattava, ettei puhelunmyyntiin myyntikanavana liity koko myyntikanavaa koskevia väärinkäytöksiä, joiden vuoksi olisi sääntelytarvetta, ja mahdollisia toimialakohtaisia sääntelytarpeita olisi tarkoituksenmukaisempaa tarkastella erikseen myöhemmin sektorikohtaisen lainsäädännön näkökulmasta. Lisäksi katsomme, että juuri voimaantulleiden kuluttajaviranomaisen valvontatoimivaltuuksien toimivuudesta tulisi saada lisää tietoa, ennen kuin puhelinmyyntisääntelyä koskien tehdään kiristyksiä.

Mietintöön on kirjattu kirjallista vahvistusmenettelyä koskeva pykälä (kuluttajansuojalain 6 luvun 12 a §) eri toteuttamisvaihtoehtoineen. Jos laissa säädettäisiin kirjallisesta vahvistusmenettelystä, mikä toteuttamisvaihtoehdoista olisi perustelluin?

EK katsoo, että vahvistusmenettelyä ei tulisi tässä vaiheessa ottaa käyttöön. EK toteaa, että erillinen vahvistusmenettely voi joissakin tapauksissa olla kuluttajan etujen
vastainen. Esimerkiksi vakuutussopimusten osalta vakuutusturva voi jäädä tulematta voimaan tai sen voimaantulo viivästyä kuluttajan jäädessä passiiviseksi tai vahvistuksen muusta syystä viivästyessä.

EK kiinnittää myös huomiota siihen, että rahoituspalveluiden ja -välineiden tarjoamista säädellään erittäin kattavasti sekä niitä koskevassa EU-direktiiveihin perustuvassa lainsäädännössä että kuluttajasuojalain 6 a-luvussa. Tarvetta lisäsääntelylle ei tältäkään osin EK:n käsityksen mukaan ole.

Vaikutusten arviointi

Huomiot puhelinmyyntiä koskevan vahvistusmenettelyn vaikutuksista, ml. eri soveltamisalapoikkeuksien vaikutuksista

Kiinnitämme huomiota siihen, että mahdolliset puhelinmyyntiä koskevat rajoitukset vaikuttaisivat merkittävästi eräiden toimialojen toimintaedellytyksiin. Esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtien tilauksista merkittävässä osassa puhelin on myyntikanavana keskeinen. Tämän vuoksi pidämme tärkeänä, ettei tämän myyntikanavan käyttöä rajoiteta kategorisesti kaikilla toimialoilla.

Lausuntopalvelu