Lausunto ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämisestä (EK-2013-133)

12.04.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK lausuu TUTKE2-hankkeen työ- ja ohjausryhmän esittämistä ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämislinjauksista seuraavaa:

Ammatillisten tutkintojen tutkintorakenne

Työ- ja ohjausryhmä ehdottaa, että tutkintorakenteen valmistelun vastuutahoista ja niiden tehtävistä päätetään säädöksissä. EK pitäisi kuitenkin tärkeämpänä käydä keskustelua siitä, miten tutkintorakenteen valmisteluprosessia voitaisiin kehittää jatkuvasti päivittyväksi prosessiksi, joka reagoi joustavasti työelämän kehittämistarpeisiin.

EK kannattaa esitystä, että ammatillisista tutkinnoista säädetään tulevaisuudessa yhdellä asetuksella. Samoin ammatillisia tutkintoja koskevien käsitteiden yhdenmukaistaminen (tutkinnon peruste, osaamisala, tutkinnon osa) on hyvä ehdotus. Yhtenevien käsitteiden käyttäminen ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkinnoissa selkiyttävät kuvaa ammatillisista tutkinnoista sekä tutkinnon suorittajan että työelämän suuntaan.

EK pitää oikeana lähtökohtana, että tutkintojen ja osaamisalojen nimet sekä tutkintonimikkeet ratkaistaan tapauskohtaisesti ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteella huomioiden työelämän, alan vetovoiman ja tutkinnon suorittajan näkökulmat.

TUTKE1-hankkeessa esitettiin nykyisen koulutus- ja opintoalajaottelun kehittämistä klusteriajattelun suuntaan kaikilla koulutusasteilla. TUTKE2-hankkeen työ- ja ohjausryhmä puolestaan ehdottaa kansallisen koulutusluokituksen uudistamista vastaamaan tulevaa ISCED-luokitusta. Klusteriluokittelua ei tuoda raportissa esiin esimerkiksi vaihtoehtoisena kehittämisehdotuksena. EK pitää tärkeänä, että löydettäisiin ratkaisu siihen, miten klusterin tai koulutusalan rajapinnalla olevia tutkintoja kehitetään ja miten tutkinnon osia voi joustavasti liittää toiseen tutkintoon yli klusterin tai koulutusalan.

Tutkintotyyppien ja tutkintojen laajuus

EK tukee esitystä, jonka mukaan ECVET-pisteisiin perustuva laajuusmitta tulee käyttöön ensimmäisessä vaiheessa vain ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa perustutkinnoissa. Sen jälkeen kun ECVET-pisteiden käytöstä on saatu käytännön kokemusta ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa tutkinnoissa, tulisi tavoitteena olla siirtyminen samaan järjestelmään myös näyttötutkintojen osalta. Tavoitteiltaan ja profiileiltaan hyvin erilaisten ammatti- ja erikoisammattitutkintojen pisteyttäminen on erittäin haasteellinen kokonaisuus ja edellyttää tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Myös ECVET-ajattelun selkiyttämistä tarvitaan; laajuusmitan sijaan tulisi korostaa tutkintojen osaamisperusteisuuden vahvistamista ECVET-järjestelmän avulla.

Ammatillisten tutkintojen muodostuminen

EK pitää erittäin tärkeänä työ- ja ohjausryhmän esitystä, että ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä mahdollistetaan tutkinnon suorittaminen vaiheittain. Ensisijaisena tavoitteena erityisesti nuorten kohdalla tulee olla koko tutkinnon suorittaminen. Tarvetta yksilöllisille tutkinto- ja opintopoluille on yhä enemmän, joten mahdollisuuksia suorittaa tutkinto osissa koulutusta ja työtä vuorottelemalla sekä eri järjestämismuotojen yhteistyön tiivistämistä tulee tukea eri tavoin. Työ- ja ohjausryhmän esityksessä on tunnistettu hyvin ne haasteet, joihin on tarpeen syventyä asian jatkovalmistelussa: tutkinnon suoritustavan joustava vaihtaminen, henkilökohtainen ohjaus ja tuki, todistuksen antaminen sekä tutkinnon suorittamisen aikataulua koskevat pelisäännöt. Jotta mahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseen osissa voitaisiin hyödyntää nykyistä paremmin, tarvitaan ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaistarkastelua. Samoin tuloksellisuusrahoituksen mittaristoa tulee kehittää siten, että tutkinnon osien suorittaminen tulee tuloksellisuusrahoituksen perusteeksi.

EK tukee esitystä joustavuuden ja valinnaisuuden lisäämisestä kaikissa tutkintotyypeissä. Tutkintojen joustavuuden lisääminen edellyttää, että koulutuksen järjestäjät verkostoituvat yksilöllisemmän valinnaisuuden toteuttamiseksi ja etsivät uudenlaisia yhteistyömuotoja yksilöllisten tutkinto- ja opintopolkujen toteuttamiseksi.

Alakohtaisen tutkintojen tarkastelun sekä rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistusta kiirehdittävä

Jatkotyön kannalta EK pitää välttämättömänä toiminnallisen prosessin käynnistämistä työ- ja ohjausryhmätyöskentelyn rinnalle mahdollisimman nopeasti. Nykyisten tutkintojen ja/tai osaamisalojen yhdistäminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi, tarve lakkauttaa tai luoda uusia tutkintoja tulee tehdä alakohtaisissa työryhmissä tiiviissä yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäjien edustajien kanssa.

Osa työ- ja ohjausryhmän esityksistä on luonteeltaan sellaisia, että niiden eteneminen tavoitteiden mukaisesti edellyttää muutoksia rahoitusta koskevissa säädöksissä. EK pitää erittäin tärkeänä, että opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää pikaisesti ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän kokonaisuudistuksen kolmikantaisessa valmistelussa.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Lasse Laatunen
Johtaja