Lausunto arvonlisäverolain, Ahvenanmaata koskevista poikkeuksista annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö | lausuntopyyntö 7.12.2020, muutosversio 16.12.2020 | VM103:00/2019

Yleistä hallituksen esitys -luonnoksesta

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta.

Hallituksen esityksellä tuodaan osaksi kotimaista arvonlisäverolainsäädäntöä direktiivimuutoksesta johtuvat 1.7.2021 voimaantulevat muutokset. Esityksellä tuodaan etämyynnin käsitteistö ja siihen liittyvät lainsäädäntömuutokset osaksi kotimaista arvonlisäverolakia ja poistetaan 22 euron vähäisen maahantuonnin verovapautta koskeva säännös.

Lait on tarkoitettu tulevan voimaan 1.7.2021. Ohessa yksityiskohtaisemmat kommenttimme hallituksen esitysluonnoksesta.

Arvonlisäverolain tämänhetkisen 19 a §:n muutos aiheuttaa yrityksille kustannuksia

Hallituksen esitys -luonnoksen mukaan etämyynnin määritelmä sisällytetään AVL 19 a §:än. AVL 19 b §:än sisällytetään säännös markkinapaikkojen mahdollistamisesta. Nykyinen AVL 19 a §:n säännös liikkeenluovutuksesta ehdotetaan siirrettäväksi AVL 19 c §:ksi ja vastaavasti nykyinen AVL 19 b §:n säännös kiinteistön luovutuksista AVL 19 d §:ksi.

Arvonlisäverolain tämänhetkinen 19 a § siirtää säännöksen liikkeenluovutuksen verottomuudesta. Pykälään viitataan jatkuvasti lukuisissa eri kokoisten yritysten sopimuksissa, joissa liiketoiminta tai sen osa siirretään yhdeltä elinkeinonharjoittajalta toiselle. Kaikista arvonlisäverolain säännöksistä liikkeenluovutuksen verottomuutta koskeva 19 a § on yleisen myyntimaasäännöksen ohella arvonlisäverolain useimmiten yritysten sopimuksissa käytettäviä pykäliä.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n näkemyksen mukaan nykyinen AVL 19 a § tulisi jättää silleensä, koska sen muuttaminen ei ole millään tasolla ehdotonta direktiivin vaatiman toteutuksen kannalta. AVL 19 a §:n perusteeton siirtäminen aiheuttaisi yrityksille turhia kertaluonteisia ongelmia ja kustannuksia niin olemassa olevien kuin tulevaisuudessa solmittavien sopimusten kanssa. AVL 19 a § on ollut voimassa vajaa 20 vuotta ja näin ollen sen paikka on perin vakiintunut. Tämänhetkinen ehdotus AVL 19 a §:n muuttamisesta laajentaa huomattavasti niiden yritysten lukumäärää, joiden täytyy huomioida lakimuutos.

Turhien kustannusten, mahdollisten sekaannusten ja perusteettoman verotuksen epävarmuuden kasvun välttämiseksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa, että esityksessä ehdotettu uusi AVL 19 a § siirretään uudeksi AVL 19 c §:ksi tai johonkin muuhun kohtaan siten, ettei nyt voimassaoleva AVL 19 a § muutu. Vastaavasti EK ehdottaa, että nyt voimassa oleva AVL 19 b § jätetään paikalleen ja ehdotettu AVL 19 b § siirretään AVL 19 d §:ksi.

Rekisteröinnistä suoraan valituskelpoinen päätös

Hallituksen esitys -luonnoksessa ehdotetaan, että erityisjärjestelmään rekisteröinnistä tehtäisiin suoraan muutoksenhakukelpoinen päätös. Hallituksen esitys -luonnoksen mukaan muutoksella selkiytettäisiin ja yksinkertaistettaisiin menettelyä. Tämä vähentäisi sekä verovelvollisen että välittäjän hallinnollista taakkaa ja pienentäisi myös Verohallinnon työmäärää.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n näkemyksen mukaan muutos on hyvä ja vähentää hallituksen esitysluonnoksen perustelujen mukaisesti yritysten ja Verohallinnon hallinnollista taakkaa. OVML 62 §:än vuoden alusta tehty muutos tukee tätä suuntaa. Verovelvollisten yhdenvertaisen kohtelun nimissä muutos olisi hyvä toteuttaa myös AVL 175 §:ään siten, että myös kaikki arvonlisäverovelvollisten rekisteriin saisivat valituskelpoisen päätöksen rekisteröinnistä ilman erillistä pyyntöä.

Arvonlisäverolain 45 §:n muutosta ei tarvittane

Hallituksen esitys -luonnoksen mukaan AVL 45 § muuttuu. Ehdotettu muutos kohdistuu arvonlisäverolain 45 §:n 1 kohdan 5 alakohtaan. Käsityksemme mukaan alakohdassa viitataan tekijänoikeuslakiin eikä arvonlisäverolakiin, ja on syytä tarkistaa, onko muutos tarpeen (vai onko kyseessä erehdys).

Siirtymäsäännöksistä tarkemmin

Hallituksen esitys -luonnoksessa ei ole juurikaan käsitelty siirtymäsäännöksiä. Lain tullessa voimaan kesken vuotta, 1.7.2021, olisi tärkeää ottaa kantaa esimerkiksi siihen, lasketaanko 10 000 euron raja kuitenkin kalenterivuoden alusta vai vasta lain voimaantulosta lähtien.

Kuljetusliikkeen ilmoittaman veron ilmoittaminen ja maksaminen

Sivulla 29–30 luonnoksessa on kirjoitettu, että ” Yksinkertaisuuden vuoksi ehdotetaan, että veroilmoitus oli annettava samassa määräajassa kuin vero olisi maksettava. Tämä vastaisi muita arvonlisäveron ilmoittamiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyitä.” Kohta aukeaa lukijalle vaikeasti, joten ehdotamme esimerkin lisäämistä luetun ymmärtämisen varmistamiseksi.