Lausunto esityksestä opiskelijavalintarekisterilain ja koulutusta koskevien lakien sekä yhteishakuasetuksen muuttamisesta (EK-2013-241)

06.09.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta, joka koskee opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain (1058/1998) sekä perusopetuslain (628/1998), lukiolain (629/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamista (621/1998) sekä luonnoksesta ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun valtioneuvoston asetuksen (30/2008) muuttamisesta.

Lakiesitys sisältää ehdotuksen erityisen oppijanumeron käyttöönotosta ja yhteisistä hakumenettelyistä. Ehdotukset ovat osa Oppijan verkkopalvelun luomista osana Suomen sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe). Oppijanumero otettaisiin ensimmäisen kerran käyttöön toisen asteen yhteishaussa syksyllä 2013. Korkeakoulujen osalta oppijanumero otettaisiin käyttöön syksyllä 2014 järjestettävässä yhteishaussa otettaessa opiskelijoita keväällä 2015 alkavaan koulutukseen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa opiskelijavalintojen uudistamisen, korkeakoulutuksen kansainvälistymisen ja suunnitteilla olevan todennetun osaamisen rekisterin näkökulmasta oppijanumeron käyttöönottoa. Oppijanumero on luontainen jatke prosessissa korkeakoulujen haku- ja valintaprosessien ja niihin liittyvän tietohallinnon tehostamiseksi. Erityisen hyvin oppijanumeron käyttäminen soveltuisi sellaisten henkilöiden tunnistamiseen ja yksilöintiin, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta. Koulutuksen kansainvälistymisen näkökulmasta on tarpeen myös tiivistää yhteistyötä, jotta entistä yhtenäisemmäksi opiskelijatietojen yksilöinniksi ja opiskelutietojen entistä helpommaksi raportoimiseksi.

EK tukee toimia, joilla tiedon entistä paremmalla hyödyntämisellä ja tiedolla johtamisella tehostetaan koulutusjärjestelmän tuloksellisuuden arviointia ja kokonaiskuvan luomista kansalaisten osaamisesta.

Lausuntopyynnön kohteena olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi opiskelijavalintarekisterilakiin perusopetuksen jälkeisen valmistavien koulutusten ja perusopetuksen lisäopetuksen yhteisten hakumenettelyjen vaatimia muutoksia. Kesällä 2014 toteutettavissa opiskelijavalinnoissa on tarkoitus ottaa käyttöön uusia yhteisiä hakumenettelyitä, jotka koskisivat nykyisen yhteishaun ulkopuolisia koulutuksia. Vastaavasti ns. täydennyshausta luovuttaisiin.

Opetushallitus on toteuttamassa toisen asteen yhteishaun haku- ja valintapalvelujen uudistamista ottamalla vaiheittain käyttöön uudet opiskelijaksi ottamisen perusteet. EK kannattaa uusien perusteiden vaiheittaista käyttöönottoa ja yhteishaun täydennyshausta luopumista sekä tukee valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä perusopetuksen lisäopetuksen liittämistä yhteishaun piiriin. Vaiheittaisen käyttöönoton aikana tulee ratkaista monia käytännön kysymyksiä opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjienkin kannalta tavoitteena sujuvat siirtymät sekä tutkintoon johtavaan että valmistaviin koulutuksiin.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkinat

Lasse Laatunen