Lausunto kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö | 12.5.2021 | VN/12702/2021

Viranomaisten palveluiden sähköistäminen on yleisesti tärkeä tavoite kaikkien viranomaisten toimintojen tehostamiseksi ja kustannusten vähentämiseksi. EK kannattaa kaupparekisterin sähköistämistä edistävää ehdotusta joka mahdollistaa jatkossa eri toiminnot sähköisesti rajat ylittävällä tavalla ja jolla täytäntöönpannaan EU:n digitalisointidirektiivi.

On tärkeää, että osakeyhtiön perustamiseen ja muutosten ilmoittamiseen kuten myös edunsaajia koskevien tietojen ilmoittamiseen on jatkossa käytössä sähköiset järjestelmät, jotka toimivat myös rajat ylittävästi, EU:n tasolla.

Esityksessä todetaan, että osakeyhtiöiden ja sivuliikkeiden perustamisilmoitukset tulisi kyetä käsittelemään sähköisesti viidessä arkipäivässä. Tämä palveluaika taitaa toteutua jo nykyäänkin lähes säännönmukaisesti ja joissain tilanteissa käsittelyaika on jopa tätä nopeampi, eli käytännössä nopeuttavaa vaikutusta tällä lakiin kirjattavalla velvoitteella ei kai ole, mutta on toki hyvä, että asia tulee kirjatuksi lain tasolle. Ehdotuksen mukaan muihin ilmoituksiin sovelletaan edelleen kolmen viikon käsittelyaikaa. Jatkossa olisi hyvä selvittää, voitaisiinko tätä viiden päivän käsittelyaikaa soveltaa laajempaankin osaan ilmoituksia.

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia. Jatkossa on tärkeää, että mahdollisimman suuri osa kaupparekisterin palveluista saadaan sähköistettyä. Tätä kehitystyötä kaupparekisteri tekee toki jo itsekin ja on ollut varsin proaktiivinen palveluidensa kehittämisessä.

Digitalisointidirektiivin täytäntöönpano tulee ilmeisesti aiheuttamaan laajoja tietojärjestelmämuutoksia PRH:ssa. Tämän vuoksi PRH:lle tulee osoittaa riittävät resurssit sen varmistamiseksi, että nyt ehdotetut muutokset saadaan toteutettua myös käytännössä.

Lopuksi haluamme muistuttaa, että kaupparekisterilain kokonaisuudistushanke on käytännössä pysähtynyt. Vaikka nyt tehdään monia palveluiden sähköistämistä edistäviä muutoksia, ei kaupparekisterilain kokonaisuudistusta silti saa jättää jatkossa huomiotta. Kokonaisuudistus tulee ottaa jatkovalmisteluun mahdollisimman pian.

Lausuntopalvelu