Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi julkisesti tuetuista vientitakuista annetun lain muuttamisesta

25.11.2014

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta otsikossa mainituksi hallituksen esitykseksi.

Hallituksen esityksellä otettaisiin käyttöön Finnveran viennin rahoituksessa ns. jälleenrahoitustakaus. Esitys monipuolistaisi viennin rahoitusmahdollisuuksia ja sillä parannettaisiin vientitakuun saaneiden luotto- ja rahoituslaitosten mahdollisuuksia jälleenrahoittaa vientiä.

Elinkeinoelämän keskusliitto ry ja Teknologiateollisuus ry kannattavat luonnosta hallituksen esitykseksi ja toivovat lopullisen hallituksen esityksen antamista nopeasti. Vastaavantyyppinen järjestelmä on käytettävissä useissa eri maissa. On keskeistä, että suomalainen vienninrahoitusjärjestelmä tarjoaa vientiteollisuudelle kilpailijamaihin nähden tasavertaiset kilpailuedellytykset ja menestymisen mahdollisuudet.

Esitysluonnoksen 3 §:n perustelujen mukaan tarkoituksena on, että Finnvera määrittelisi tarkemmin myös jälleenrahoitustakuun toimintamallin ja sen ehdot. Elinkeinoelämän keskusliitto ry ja Teknologiateollisuus ry kiinnittävät huomion siihen, että esitysluonnoksen 13 §:ään ehdotettua 6a) kohtaa voidaan tulkita tavalla, joka ristiriidassa tämän periaatteen kanssa. Elinkeinoelämän keskusliitto ry ja Teknologiateollisuus ry korostavat sitä, että
Finnveralla tulee olla riittävä liikkumavara määrittää instrumentin yksityiskohdat markkinoiden tarpeiden mukaisesti.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Kilpailukyky ja kasvu

Leena Mörttinen
johtaja

Teknologiateollisuus ry

Jorma Turunen
toimitusjohtaja