Lausunto kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta

17.11.2020

Oikeusministeriö 10.11.2020 VN/23227/2020

Linkki lausuntopalveluun

EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja lausuntonaan EK lausuu seuraavaa.

Voimassa oleva väliaikainen kuluttajansuojalain 7 luvun muutos on valmisteltu nopealla aikataululla väliaikaiseksi toimenpiteeksi. EK pitää hyvänä toimintatapana sitä, että muutoksen vaikutuksista järjestettiin kommenttikierros ennen varsinaisen lausuntokierroksen järjestämistä.

EK pitää tärkeänä, että esityksessä on pyritty pitämään tavaroiden ja palvelujen myyntiin liittyvä luotonanto puhtaasta rahaluotonannosta erillisenä asiana. EK pitää tärkeänä, että kuluttajaluottosääntelyn vaikutuksissa otetaan jatkuvasti huomioon, millaiset vaikutukset sääntelyllä on normaalin luottokaupan tekemiseen.

Ymmärrämme esityksen tavoitteet. Pidämme kuitenkin tärkeänä miettiä vielä, onko muutoksen jatkaminen 30.9.2021 asti perusteltua, vai tulisiko esitystä jatkaa vain 30.6.2021 saakka, jolloin tiedettäisiin paremmin silloin vallitsevat koronatilanteen vaikutukset. Koronatilanteesta johtuvien väliaikaisten lainsäädäntötoimien tulee olla vain välttämättömän mittaisia ja niiden käyttämisen tulee perustua arvioon, jonka mukaan ne ovat eri näkökulmat huomioiden välttämättömiä. Mikäli voimassaoloaika päätetään pitää päivässä 30.9.2021, EK esittää, että esitysluonnoksen perusteluita täsmennettäisiin sen osalta, miksi on päädytty juuri tuohon ajankohtaan.

Kiinnitämme huomiota siihen, että voimassa oleviin sopimuksiin puuttuminen lainsäädäntötoimenpiteillä on hyvin poikkeuksellinen toimenpide, jota tulee käyttää vain välttämättömissä tilanteissa. EK ymmärtää esityksen 17 c §:n muutoksen, mutta pitää välttämättömänä, että lopullisessa esityksessä voimassa oleviin sopimuksiin puuttuminen ole esitysluonnoksen pykälää laajempi.