Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydensuojelulain maksusäännösten muuttamiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö | 3.6.2021 | VN/28181/2020

Ehdotettu valvontamaksun muutos vastaa vähän aikaa sitten tehtyä elintarvikelain muutosta. Aiemmin tuon lain osalta kiinnitimme huomiota siihen, että tästä maksusta tulisi voida saada
alennusta toimijan oman panostuksen ja elintarviketurvallisuuden varmistusjärjestelmien olemassaolon ja yleisen suoriutumisen tason perusteella.

Nyt muutoksen kohteena olevan terveydensuojelulain osalta perusmaksu perittäisiin vain lain liitteessä mainituilta ilmoitusvelvollisilta toiminnanharjoittajilta. Eräät toimijat, joiden toiminta on pienimuotoista, jäisivät tämän ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle, eikä näiltä myöskään perittäisi mainittua perusmaksua. Tämä on kannatettava huojennus maksuvelvoitteen osalta. EK:lla ei ole muuta lausuttavaa asiassa.

Lausuntopalvelu