Lausunto työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 2.7.2020 (VN/15986/2020)

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta lausuntoa esitysluonnoksesta julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain muuttamiseksi. Esityksellä vakinaistettaisiin vuodesta 2017 alkaen mahdollistettu työttömyysetuusmäärärahojen käyttö myös palkkatukien ja starttirahojen rahoitukseen.

EK on edellyttänyt työvoimapoliittisilta toimilta vaikuttavuutta ja palkkatuen käytöltä vastikkeellisuutta. Yritysten työllistämisedellytysten parantaminen on paras keino lisätä työllisyyttä. Samassa tarkoituksessa on tuettava työntekijöiden ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistä. Palkkatuen käyttöä on kohdennettava sellaiseen työllistämiseen, joka parhaiten tukee myöhempää työllistymistä. Tukityöjaksot yrityksissä ovat parantaneet osallistuneiden työllistymismahdollisuuksia tukijakson jälkeen.

EK pitää rahoitustapaa epätarkoituksenmukaisena ja katsoo, että palkkatuki- ja starttirahamenot tulee rahoittaa talousarvion työllisyyden hoitoon tarkoitetuilla määrärahoilla eikä valtiontalouden menokehyksen ulkopuolisin varoin. Mitään muuta yritystukea ei rahoiteta vastaavalla tavalla. Eduskunnan tulee voida päättää, kuinka paljon palkkatukeen ja starttirahaan voidaan enintään käyttää rahaa.