Lausunto: Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia Finanssivalvonnan ohje- ja määräyskokoelmaan (EK-2014-44)

25.04.2014

Finanssivalvonta on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lausuntoa sen määräys- ja ohjekokoelmaan vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön johdosta tehtävistä muutoksista.

Yleistä Vaihtoehtorahastoja koskevan sääntelyn taustalla on vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva ns. AIFM-direktiivi. Direktiiviä on laajasti pidetty hyvin raskaana ja lähinnä malliesimerkkinä finanssialan sääntelyn ylilyönneistä.

EK:n arvion mukaan direktiivi nostaa sijoittajien ja rahoitusta saavien yritysten kustannuksia, heikentää pääomamarkkinoiden toimintaa ja merkitsee rahoituksen välityksen vaikeutumista tavalla, jolla on merkittävän negatiivinen vaikutus talouteen ja kasvuun. Direktiivi ei myöskään ole omiaan lisäämään rahoitusmarkkinoiden vakautta.

Direktiivin täytäntöönpanossa on keskeistä välttää direktiivistä aiheutuvia negatiivisia seurauksia pääomamarkkinoihin ja yritysrahoitukseen, esimerkiksi pääomasijoitustoimialaan kohdistuvien vaikutusten johdosta. Tämän periaatteen soveltamisen tulee olla lähtökohtana kaikessa direktiiviin perustuvassa kansallisessa sääntelyssä.

EK korostaa myös lainsäädännön kilpailukyvyn merkitystä. Suomen tulisi olla houkutteleva sijoittautumispaikka mahdollisimman monelle vaihtoehtorahastolle ja niiden hoitajalle. Direktiivin täytäntöönpanossa ei tule tehdä kilpailukykyä haittaavia kansallisia poikkeusratkaisuja.

Yksityiskohtaiset kommentit

EK pitää hyvänä, että Finanssivalvonnan uudessa määräyksessä ’Vaihtoehtorahastojen hoitajat’ on vältetty kansallisia lisävaatimuksia. Raportointivelvoitteiden teknisen toteutuksen osalta on tärkeää, että raportointi voidaan toteuttaa kustannustehokkaalla tavalla.

EK toteaa, että AIFM-direktiivin ja kansallisen lainsäädännön tulkinnassa ja soveltamisessa on noudatettava suhteellisuusperiaatetta. Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lainsäädännön perustelujen mukaan myös Finanssivalvonnan tulee ottaa suhteellisuusperiaate huomioon muun ohella arvioidessaan vaihtoehtorahastojen hoitajan toiminnan järjestämisestä ja harjoittamista. EK esittääkin, että suhteellisuusperiaatteen soveltaminen kirjattaisiin nimenomaisesti Finanssivalvonnan ohjeisiin ja määräyksiin.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Talouspolitiikka

Jussi Mustonen
johtaja