Lausunto valtioneuvoston asetuksesta työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö | 31.10.2022 | VN/27606/2022

Elinkeinoelämän keskusliitto EK katsoo, että asetusta ei tule muuttaa. Tekijänoikeuskorvaukset ovat tuloa, joka tulee jatkossakin ottaa sovittelussa tulona huomioon.  

Tekijänoikeuskorvaukset ovat korvauksia työstä. Siksi ne tulee ottaa sovittelussa huomioon kuten muutkin työstä maksettavat korvaukset.   

Julkinen talous on pahasti epätasapainossa. Seuraavalla vaalikaudella edessä on menoleikkaukset. Tämä huomioiden julkisten menojen lisäämisestä on pidättäydyttävä.  

Luonnosteltu asetusmuutos on osa maan hallituksen 110 miljoonan euron työllisyyspakettia. Hallitus on päättänyt, ettei se kuitenkaan vie eduskuntaan työttömyysturvan työssäoloehdon euroistamista, mikä oli paketin keskeinen julkisia menoja supistava elementti. Tämäkin puoltaa sitä, että luonnoksen mukaista asetuksenmuutosta ei toteuteta.  

Lausuntopalvelu