Lausunto yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

13.01.2020

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 9.12.2019

Tällä hetkellä julkishallinnon myöntämistä yritystuista ei ole Suomessa yhteistä kattavaa rekisteriä. Esityksen tavoitteena on luoda TEM:n omistamaan ja KEHA-keskuksen ylläpitämästä yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmästä kansallinen kattava asiakastietojärjestelmä, johon valtion viranomaiset ja tukea myöntävät yhteisöt ja säätiöt tallettaisivat tiedot myöntämistään valtiontuista. Vastaavasti TEM raportoisi keskistetysti vaadittavat tiedot yritystuista EU komissiolle, ei jokainen viranomainen erikseen. EK kannattaa esitystä, koska helpottaa yritystukien kokonaisuuden kansallista ohjausta, vaikuttavuuden seurantaa sekä vähentää yritysten hallinnollista taakkaa. Samalla EK korostaa uudistuksessa EU-tietosuoja-asetuksen edellytyksien tarkkaa noudattamista, sekä ehdottaa selvitettäväksi myös seudullisten ja kuntien yritystukien sisällyttämistä järjestelmään.

 

Esityksen tavoitteena on luoda julkisrahoitteisten yritystukien seurantaan ja raportointiin yksi kansallinen kattava asiakastietojärjestelmä. Jatkossa valtion viranomaiset ja tukea myöntävät yhteisöt ja säätiöt tallettaisivat tiedot myöntämistään valtiontuista TEM:n omistamaan ja KEHA-keskuksen ylläpitämään yrityspalveluiden asiakastietojärjestelmään (tietovarantoon). Vastaavasti TEM raportoisi keskistetysti vaadittavat tiedot yritystuista EU komissiolle, ei jokainen viranomainen erikseen. Ainoastaan maa- ja metsätalouden alkutuotanto ja kalatalouden tuet jäisivät järjestelmän ulkopuolelle. Esitys perustuu yritystukien yhteistä tietovarantoa valmistelleen työryhmän raporttiin 31.10.2019jonka valmistelussa EK oli mukana pysyvänä asiantuntijana 

 Yrityksen hallinnollinen taakka kevenee 

EK kannattaa esitystä ja pitää sitä perusteltunaTällä hetkellä julkishallinnon myöntämistä yritystuista ei ole Suomessa yhteistä kattavaa rekisteriä. Tämä vaikeuttaa olennaisesti yritystukien kokonaisuuden kansallista ohjausta, yritystukien vaikuttavuuden seurantaa ja sitä kautta yritystukikokonaisuuden pitkäjänteistä kehittämistäSamalla esitys yhdestä yhteisestä järjestelmästä edistää julkisen palvelutuotannon digitalisointia ja reaaliaikaisuutta, sekä valtion tukien läpinäkyvyyttä. Kun tieto yrityksille myönnetyistä tuista on yhdessä paikassa, raportointi komissiolle, mutta myös reaaliaikainen yritysten tilannekuvan ja valtiontukien vaikuttavuuden arviointi helpottuu.  

Yhteisen yritystukien tietojärjestelmän puuttuminen on ollut ongelmallista myös tukea saaneille yrityksille ja lisäänyt yrityksen hallinnollista taakkaa. Usein viranomainen on joutunut viime kädessä tarkistamaan esimerkiksi de minimis -tuen kumulaation tilanteen tuen hakijailta, yritykseltä itseltään. Uuden tietojärjestelmän kautta tieto myönnetyistä yritystuista ja tukimuodoista on viranomaisen tavoitettavissa reaali-aikaisesti yhdestä järjestelmästäTämä tukee tietohallintalain (284/2018) edellytyksiä siitä, että tietoja kysytään asiakkaalta vain kerran. Myös de minimis -tukien kumuloitumisen seuranta helpottuu ja yritysten oikeusvarmuus paranee. Samalla myös viranomaisten omaa työaikaa säästynee yrityksille myönnettyjen tukien tarkastamiselta nykyistä enemmän yritysten tarvitsemaan palveluun.  

 Yritysten tietosuojakysymykset huomioon 

Esityksen mukaisesti eri viranomaistahot toimisivat oman hallinnonalansa tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä, sekä päättäisivät tietojen jakamisesta ja julkaisemisesta TEM:n ylläpitämän asiakastietojärjestelmän kautta. Osa tiedoista olisi julkisia, osa salassa pidettäviä tietoja. Saajakohtaiset tuet olisivat jatkossa nähtävillä perustettavassa julkisessa hakupalvelussa. Vastaavasti salassa pidettävät tiedot yrityksille myönnetyistä tuista ja tukimääristä olisivat pelkästään tukiviranomaisen käytettävissä, siten kuin niiden tiedonsaantioikeudesta säädetään. EK haluaa varmistaa, että uusi järjestelmä ei mahdollista tiedon väärinkäytöksiä, ja EU-tietosuoja-asetuksen edellytyksiä noudatetaan. Yritystietojen katsomisesta tulee jäädä merkintä järjestelmään.  

Esityksen tavoitteena on edistää julkisten yritystukien kokonaisseurantaa, mutta kattaa tässä vaiheessa vain valtionhallinnon tukea myöntävät tahotEK huomauttaa, että myös seudulliset kuntayhtiöt sekä kunnat myöntävät lisääntyvässä määrin julkista tukea, ml. de minimis –yritystuki. Tältä osin kumulaatioseuranta jää edelleen viime kädessä yrityksen itse raportoitavaksi. Tämän lisäksi mm. maataloustukiin sisältyvä yrityksille suunnattu investointituki tai Leader-ohjelman tuki jää järjestelmän ulkopuolelle. Olisi tarkoituksenmukaista, että järjestelmä kattaisi mahdollisimman laajasti kaikki yrityksille myönnettävät julkiset tuet. 

EK edellyttää myös, että uuden asiakastietojärjestelmän on toimittava aukottomasti, eikä tukea saavan yrityksen kannalta haitallisia katkoksia tietovarannon käyttöönotossa saa syntyä.

Lisätiedot Lausuntopalvelussa: www.lausuntopalvelu.fi