Lausuntopyyntö liittyen oikeusministeriön arviomuistioon avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeita käsittelevästä muistiosta (EK-2013-194)

06.06.2013

Oikeusministeriö on pyytänyt Elinkeinoelämän keskusliitto EK:lta (jäljempänä EK) lausuntoa arviomuistiosta joka käsittelee avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeita. EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

Yleistä

Arviomuistion keskeisimmät ehdotukset koskevat avoimen yhtiön ja henkilöyhtiön syntytapaa, yhtiösopimuksen vähimmäissisältöä, yli kymmenen vuoden pituisen yhtiökauden sopimista yhtiösopimuksessa (yhtiösopimuksen irtisanominen) sekä yhtiön purkamista ja yhtiömiehen osuuden lunastamista. Kommentoimme seuraavassa tarkemmin näitä muutosehdotuksia.

Avoimen yhtiön ja henkilöyhtiön syntytapa

Nykylain mukaan avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat syntyä suullisen tai hiljaisen sopimuksen perusteella ja mitään rekisteröimistä yhtiön perustamiseksi ei tarvita. Muutosehdotuksen mukaan jatkossa myös avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen edellyttäisi rekisteröimistä kaupparekisteriin.

Katsomme, että näiden yhtiömuotojen syntytapaa on syytä selkeyttää ja yhdenmukaistaa osakeyhtiön syntytavan kanssa arviomuistiossa esitetyn mukaisesti. Muutos edistää oikeusvarmuutta ja selkeyttää osapuolten välistä asemaa ja vastuukysymyksiä. Katsomme, että nykylain mukainen tilanne, jossa on mahdollista tulkita pelkästään osapuolten yhteistyö konkludenttisesti avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi, ei ole toivottava. EK kannattaa muutosehdotusta, jonka mukaisesti avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyisivät rekisteröinnillä.

Katsomme myös, että oikeushenkilöyden syntyminen vasta rekisteröinnillä edellyttää luonnollisesti säännöksiä myös yhtiön toiminnasta ennen rekisteröintiä sekä määräyksiä tilanteista, joissa on tehty oikeustoimia rekisteröimättömän yhtiön kanssa. EK kannattaa arviomuistion ehdotuksia tältä osin.

Tosiasiallisesti valtaosa henkilöyhtiöistä rekisteröidään kaupparekisteriin ja muutos aiheuttaa arviomuistion mukaan velvoitteen rekisteröidä yhtiö noin 200 rekisteröimättömälle henkilöyhtiölle. EK pyrkii osaltaan vaikuttamaan yleisesti siihen, että tarpeetonta hallinnollista taakkaa ja kustannuksia ei aiheutuisi yrityksille. Katsomme kuitenkin, että rekisteröimisvelvollisuudesta syntyvä hallinnollinen taakka ja kustannukset ovat pienemmät kuin oikeusvarmuuden ja selkeyden kasvun kautta saatavat hyödyt. Rekisteröimisestä aiheutuu yrityksille velvoite laatia kaupparekisteri-ilmoitus tiettyine liitteineen sekä arviolta 225 euron suuruinen rekisteröimismaksu.

Yhtiösopimuksen vähimmäissisältö

Yhtiösopimuksen vähimmäissisältö vastaa osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältöä lisättynä tiedoilla yhtiömiehistä. Katsomme, että vähimmäissisältö on perusteltu ja tuettavissa. Luonnollisesti yhtiömiehet voivat ottaa yhtiösopimukseen sen vähimmäissisällön lisäksi myös muita määräyksiä yhtiön toimintaan liittyen.

Yhtiösopimuksen irtisanominen

Muutosehdotuksella mahdollistettaisiin avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen yli kymmenen vuoden määräaikaiseksi yhtiökaudeksi silloin kun avoimen yhtiön yhtiömiehenä ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii oikeushenkilö.

Katsomme, että silloin kun näissä yhtiömuodoissa harjoitetaan esimerkiksi pääomasijoitustoimintaa tai jotain muuta sellaista liiketoimintaa, jonka osalta toimikauden pituudella ja sen varmuudella on merkitystä, ehdotettu muutos on hyödyllinen. Viittaamme arviomuistiossa todettuun tältä osin: ”Pääomasijoitusrahaston toimikauden jatkaminen 10 vuoden jälkeen on käytännössä hyvin yleistä.” Tällöin on tärkeää, että myös valitun yhtiömuodon puitteissa voidaan pätevästi sopia yli kymmenen vuoden yhtiökaudesta. Katsomme lisäksi, että on asianmukaista, että luonnollisten henkilöiden välillä solmitun yhtiösopimuksen irtisanominen on mahdollista kuten nykyäänkin.

Yhtiön purkaminen ja yhtiömiehen osuuden lunastaminen

Muutosehdotuksen mukaan yhtiösopimuksessa voitaisiin nykytilannetta joustavammin sopia yhtiön purkamisesta sekä yhtiöosuuden lunastamisesta. Katsomme, että muutosehdotus on arviomuistiossa esitetyn mukaisesti hyödyllinen tapa edistää näihin yhtiömuotoihin tehtäviä sijoituksia ja että se helpottaa yritystoiminnan muutosten hallitsemista. Samalla se selkeyttää yhtiömiesten välisiä vastuita ja sopimussuhdetta ja luo ennustettavuutta ja varmuutta myös mahdollisen exit -tilanteen varalta.

Lopuksi

EK katsoo, että arviomuistio on hyvin laadittu ja siinä on kattavasti käsitelty muun muassa kansainvälistä kehitystä sekä yrityksille aiheutuvia vaikutuksia. EK kannattaa arviomuistiossa esitettyjä lainmuutoksia ja katsoo niiden olevan perusteltuja niin osapuolten aseman selkeyttämisen kuin liiketoiminnan jatkuvuuden ja ennustettavuuden kannalta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Hannu Rautiainen
Johtaja