Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksikön käyttöä koskeva lupahakemus

15.12.2016

Elinkeinoelämän keskusliitto EK toteaa, että Teollisuuden Voima Oyj:n käyttölupahakemus on laadittu asianmukaisesti ja antaa Valtioneuvostolle edellytykset myöntää käyttölupa edellyttäen, että Säteilyturvakeskus (STUK) turvallisuusarviossaan toteaa, että ydinlaitos täyttää sille ydinenergialaissa ja -asetuksessa asetetut turvallisuusvaatimukset.

EK toteaa, että luvanhakija täyttää ydinenergialain 20§ asettamat vaatimukset ja nostaa esille erityisesti ydinenergialain 20§ kohdan 2, jossa vaaditaan, että hakijan käytettävissä olevat menetelmät ovat riittävät ja asianmukaiset ydinjätehuollon järjestämiseksi. Teollisuuden Voima Oyj:n osaomistuksessa oleva ydinjätehuoltoyhtiö Posiva Oy sai valtioneuvostolta käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosta koskevan rakentamisluvan 12.11.2015. Samoin STUK totesi 25.11.2016 antamassaan päätöksessä Posiva Oy:lla olevan valmius aloittaa loppusijoituslaitosta koskevat rakentamistyöt.

EK näkee, että Olkiluoto 3 -hanke on edelleen yhteiskunnan kokonais-edun mukainen kuten valtioneuvosto ja eduskunta ovat katsoneet. Hanke on edelleen hyvin tärkeä erityisesti sähkön riittävyyden ja toimitusvarmuuden kannalta. Talvella 2016 Suomessa koettuun yli 15 100 MW:n huipputehon kysyntään pystyttiin vastaamaan oman tuotannon lisäksi erityisesti mittavalla tuonnilla, joka on viime vuosina vastannut noin 20% vuotuisesta sähkön kysynnästä. Tilanne ei ole huoltovarmuuden näkökulmasta kestävä ja kotimaista, luotettavaa ja sääriippumatonta tuotantoa tarvitaan lisää. Lauhdevoimakapasiteetin väheneminen Suomessa korostaa tätä tarvetta, eikä tuonnin varaan voida nojata, etenkään jos/kun Ruotsi sulkee ydinvoimalaitosyksiköitä lähivuosina.

Olkiluoto 3 -hanke lisää merkittävästi hiilidioksidipäästöttömän sähköntuotannon määrää ja auttaa Suomea saavuttamaan ilmasto- ja energiapoliittiset tavoitteensa. 4.11.2016 voimaanastuneen Pariisin ilmastosopimuksen lämpenemisen hillitsemistavoitteiden toteuttaminen edellyttää hiilidioksidipäästöttömien/-neutraalien energiamuotojen osuuden nopeaa ja merkittävää lisäämistä, joten sekin perustelee CO2-päästöttömän ydinvoiman
lisääntyvää käyttöä uusiutuvien energiamuotojen rinnalla.

EK katsoo muun muassa edellä todettujen seikkojen perusteella, että ydinenergialain antamat vaatimukset täyttyvät ja Teollisuuden Voima Oyj:lle voidaan myöntää Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosta koskeva käyttölupa.