Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista

Oikeusministeriö | 18.2.2021 | VN/2935/2021

Oikeusministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi
väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista.

lausuntopalvelu.fi

Onko tarpeen jatkaa voimassa olevan väliaikaisen lain 677/2020 mukaisia kokouksen järjestämistä ja osallistumista helpottavien poikkeusten voimassa oloa?

Kyllä kaikkien HE-luonnoksessa mainittujen yhteisöjen osalta.

Mihin asti poikkeusten voimassaoloa on mielestäsi tarpeen jatkaa?

Kesäkuun 2022 loppuun.

Muut ehdotukset ja kommentit

On tärkeää, että väliaikaisen lain mukaisia yhtiöille ja yhteisöille tarkoitettuja helpotuksia yhtiökokouksien ja vastaavien osalta jatketaan nyt ehdotetulla tavalla kesäkuun loppuun 2022 asti. Yritysten yhtiökokousten ja muiden yhteisöjen vastaavien kokousten järjestäminen ja päätöksenteko on turvattava myös poikkeusoloissa ja koska tulevaisuus on vielä epävarmaa, on tärkeää että yrityksille ja yhteisöille mahdollistetaan riittävän pitkälle ulottuvat joustavat mahdollisuudet yhtiökokouksien toiminnan ja osallistumisen varmistamiseksi.

EK pitää myös tärkeänä ministeriön tavoitetta valmistella osakeyhtiölakiin pysyvät muutokset yhtiökokouksen järjestämistä koskeviin säännöksiin. Näin olisi mahdollista järjestää yhtiökokouksia etäkokouksina myös jatkossa.

Haluamme kiinnittää ministeriön huomiota siihen, että HE -luonnos ei sisällä lainkaan asunto-osakeyhtiölakiin liittyviä muutosehdotuksia. Katsomme, että HE -luonnoksessa tulisi ottaa huomioon vallitseva ja vaikeutuva pandemiatilanne ja asunto-osakeyhtiöille tulisi antaa väliaikaisesti lisäaikaa yhtiökokouksien järjestämiseen syyskuun loppuun 2021 asti.