Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

12.10.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa valtion ohjausjärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta. Elinkeinoelämän keskusliitto EK kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan kunnioittavasti seuraavaa.

EK kannattaa esitystä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta luopumisesta. Yli hallituskauden mittaiseksi asetettu, sisällöltään varsin yksityiskohtainen kehittämissuunnitelma ei enää palvele tarkoitustaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa päätöksenteon aikajänne on lyhentynyt.

Elinkeinoelämän tarvitsema osaaminen muodostuu koulutuksen mitoituksen, koulutuksen sisältöjen sekä oppimisympäristöjen ja -kulttuurin yhteisvaikutuksena. Tästä syystä koulutuksen laadullinen ja määrällinen ennakointi tulee nivoa yhä kiinteämmin yhteen. EK painottaa, että työelämässä tarvittavan ja työelämää uudistavan osaamisen kokonaiskuvaa tulee rakentaa jatkuvassa vuoropuhelussa elinkeino- ja työelämän kanssa. Elinkeinoelämällä tulee olla selkeä rooli valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ja eri ministeriöiden tulevaisuuskatsausprosessien yhteydessä toteutettavassa ennakoinnissa.

Valtakunnallista ennakointi- ja koulutuksen arviointitietoa tulee hyödyntää huomattavasti nykyistä monipuolisemmin koulutuspolitiikan päätöksenteossa ja koulutuksen kehittämisessä. Samanaikaisesti tarvitaan joustavia, nopeita reagointitapoja vaikeasti ennakoitaviin toimintaympäristön muutostilanteisiin.

Valtion tulosohjauksessa koulutuksen rahoitusmallilla on keskeinen merkitys osaamisen kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamisessa. Korkea-asteen ja ammatillisen koulutuksen rahoitusmallin on kannustettava ensisijaisesti työllistymiseen. Myös työnantajapalaute tulee sisällyttää osaksi vaikuttavuus-rahoitusta.

Kunnioittavasti

Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Osaaminen ja kasvu

Riikka Heikiheimo
johtaja