Investointitiedustelu: tammikuu 2024

Tammikuun 2024 investointitiedustelu

  1. Investointiaikomukset aiemmin arvioituja heikommat
  2. Teollisuuden kiinteät investoinnit vähenemässä 2 % ja aineettomat investoinnit noin 1 % tänä vuonna
  3. Palvelualoilla sekä kaupassa investointiaikomukset laskussa: saldoluvut -2 ja -6, energiateollisuuden kiinteissä investoinneissa laskua huippuvuoden 2022 jälkeen
  4. Teollisuuden investointiaste kääntynyt laskuun investointien vähyyden ja tietojen tarkentumisen seurauksena

Yhteenveto

EK:n Investointitiedustelun mukaan teollisuuden investointien arvioidaan supistuvan tänä vuonna 2 prosenttia 7,7 miljardiin euroon. Kiinteiden investointien ennakoidaan vähentyvän 2 prosenttia ja T&K-investointien vastaavasti 1 prosentin.

Kun teollisuuden kiinteiden investointien päälle lasketaan energiateollisuuden kiinteät investoinnit, on kiinteiden investointien arvo tänä vuonna 7,9 miljardia euroa. Kokonaisuutena taso on viisi prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Vuonna 2023 kiinteät investoinnit supistuivat yhdeksän prosenttia. Suurta muutosta luvuissa selittää energiateollisuuden kiinteiden investointien vähentyminen. Vuonna 2022 taso oli korkea ennätysinvestointien takia, joten nyt energiateollisuuden tilanne on hieman rauhoittumassa lyhyellä aikavälillä.

Palvelualoilla investointien ennakoidaan vähentyvän, sillä suurempi osuus palvelualan yrityksistä arvioi investointien supistuvan kuin lisääntyvän. Investointeja mittaava saldoluku on tälle vuodelle -2. Myös kaupan investoinnit ovat vähenemässä toista vuotta peräkkäin. Kaupan alan investointeja kuvaava saldoluku on tänä vuonna -6.

Teollisuuden investoinnit ja suunnitelmat 2022-2024 syksyllä 2023

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointiaste ei nouse

Kuluvana vuonna teollisuuden investointiaste on jäämässä matalalle tasolle. Tänä vuonna investointiasteen arvioidaan olevan 18 prosenttia. Viime vuosina tiedot ovat tarkentuneet poikkeuksellisen paljon voimakkaan hintakehityksen seurauksena. Näin ollen nimellishintaisten investointien kasvu ei ole heijastunut investointiasteen nousuna, sillä teollisuuden arvonlisäkin on kasvanut voimakkaasti.

Teollisuuden investoin­tiaste 2000-2024 syksyllä 2023, %

Päivitetty

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investoinnit kohdistuvat korvausinvestointeihin

Tälle vuodelle suunnitelluista tehdasteollisuuden investoinneista vain 21 prosenttia on suuntautumassa tuotannon laajentamiseen. Korvausinvestointeihin kohdistuu 47 prosenttia investoinneista. Rationalisointi-investointien sekä muiden investointien osuudet ovat hienoisessa nousussa. Tuotannon laajennusinvestointeja on Investointitiedustelun perusteella odotettavissa tänä vuonna keskimääräistä enemmän sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen sekä energiateollisuuteen.

Teollisuu­sin­ves­tointien käyttötar­koitus 2000-2024 syksyllä 2024

Päivitetty

%-osuus investoinneista

Lähde: EK:n investointitiedustelu

Alle 250 henkeä työllistävien yritysten investoinnit edellisvuoden tasolla

EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit pysyvät kuluvana vuonna edellisvuoden tasolla alle 250 työllistävissä yrityksissä. Vuonna 2023 alle 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteiden investointien arvioidaan olevan 1,9 miljardia euroa. Vastaavasti yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteät investoinnit vähentyisivät kolme prosenttia 2,9 miljardiin euroon. Viime vuosien kehitys on vaatimatonta, kun katsoo kumpaakin yrityskokoluokkaa.

Teollisuuden kiinteät investoinnit suurusluo­kittain 2013-2024 syksyllä 2023

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin), henkilökunnan määrän mukaan jaoteltuna

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Kiinteissä investoinneissa kasvua viime vuonna

Teollisuuden kiinteät investoinnit kasvoivat kyselyn mukaan viime vuonna 10 prosenttia. Tänä vuonna niiden odotetaan vähentyvän yhteensä kaksi prosenttia. Euroissa mitattuna laskua kertyy noin 100 miljoonaa 4,8 miljardiin euroon.

Toimialoittain tarkasteltuna parhainta kasvua tänä vuonna nähdään kemian- ja rakennustuoteteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa. Sen sijaan metsä-, energia-, kone- ja metallituoteteollisuudessa kiinteiden investointien odotetaan vähenevän. Energiateollisuudessa investoinnit vähenevät toista vuotta peräkkäin erittäin vilkkaan vuoden 2022 jälkeen. Näiden investointien arvo on tänä vuonna 3,1 miljardia euroa. Tehdas- ja energiateollisuuden yhteenlasketut kiinteät investoinnit vähentyvät kuluvana vuonna noin 400 miljoonaa edellisvuodesta ollen 7,9 miljardia euroa.

Teollisuuden kiinteät investoinnit ja suunnitelmat 2022-2024

Päivitetty

Milj. euroa (käyvin hinnoin) ja muutosprosentit

Lähde: Tilastokeskus, Suomen Tuulivoimayhdistys ja EK:n Investointitiedustelu

Palvelualojen investoinnit vähenevät vuonna 2024

Palvelualojen investoinnit ovat tänäkin vuonna vähentymässä hieman. Palveluinvestointien kehitystä kuvaava saldoluku on kuluvalle vuodelle -2. Investointiaikomukset ovat heikkoja erityisesti liikenteen, ammatillisen, tieteellisen ym. toiminnan sekä hallinto- ja tukipalveluiden toimialoilla. Myös kaupan alalla investointiaikomukset ovat vähentymässä toista vuotta putkeen.

Palveluiden investoinnit 2023-2024 syksyllä 2023

Päivitetty

Muutos edelliseen vuoteen verrattuna, saldoluku

Lähde: Tilastokeskus ja EK:n Investointitiedustelu

Investointien toteutukseen liittyy aina epävarmuutta. Viimeisen vuodenkin aikana on jälleen nähty poikkeuksellisen suurta epävarmuutta toimintaympäristössä. Toisaalta investointisuunnitelmia on pitkällä aikavälillä varsin runsaasti putkessa. Kaikki nämä muutokset investointiympäristössä voivat heijastua osaltaan niin palvelualojen kuin teollisuudenkin investointeihin kuluvana vuonna.

Tiedote Tiedotustilaisuuden materiaali
Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus