Suhdannebarometri: heinäkuu 2023

Heinäkuun 2023 Suhdannebarometri

  1. Suhdannetilanne jatkanut heikentymistään ja näkymät huonontuneet keväästä
  2. Palvelualat kannattelevat yhä taloutta, teollisuus ja rakentaminen alamäessä
  3. Kysynnän riittämättömyys kriisiaikojen tasoilla, rakennusalalla vaivaa rahoitusvaikeudet
  4. Henkilöstön määrä vähenee lähikuukausina
  5. Yritysten arviot kannattavuudesta heikentyneet koronakriisin tasoille

Korkojen nousu haastaa globaalia taloutta

Viimeisen vuoden aikana korot ovat nousseet hyvin nopeasti, kun keskuspankit ovat ryhtyneet taistelemaan kiihtynyttä inflaatiota vastaan. Inflaatio onkin lähtenyt taittumaan ja inflaatiolukemat ovat suunnilleen puoliintuneet viime vuoden ennätyslukemista. Korkojen nopea nousu on iskenyt myös maailmantalouteen kysynnän hiipumisen kautta. Keskuspankkien näkökulmasta kehityskulut ovat tähän asti olleet suotuisia, mutta vielä ei voida varmuudella sanoa, meneekö harjoitus onnistuneesta maaliin saakka. Haasteita näkyy erityisesti kiinteistösektorilla, jossa kotitaloudet pohtivat investointeja, sijoittajat tarkistavat kannattavuuslaskelmia ja etätyön yleistymisen vaikutukset liike- ja toimistokiinteistöihin ovat vielä täysimääräisesti näkemättä. Ja suurimpana epävarmuuden lähteenä on tietysti yhä Euroopassa käytävä sota.

Korkojen nopea nousu iskee etenkin Yhdysvaltojen talouskehitykseen. IMF:n heinäkuisessa ennusteessa Yhdysvalloissa talouskasvun ennakoidaan painuvan ensi vuonna jo prosentin tuntumaan. Kiinassa talouden kasvuvauhti palautuu koronarajoitustoimien poistuttua, mutta kasvu on osoittautumassa selvästi aiempaa hitaammaksi. Rakenteelliset ongelmat alkavat Kiinassa nousta entistä suurempaan rooliin. Euroopassa sota ylläpitää epävarmuutta ja korkojen nousu pitää huolen, että talouskasvu ei kiihdy kovin nopeaksi lähiaikoina.

Talouden suhdannesykli on siirtynyt myöhemmäksi siitä, mitä esimerkiksi vielä viime syksynä arvioitiin. Ennakoitua paremmalle kehitykselle on useita syitä. Esimerkiksi energian hinnat eivät Euroopassa nousseetkaan pelätyille tasoille. Samoin Kiina purki koronarajoitustoimia vuodenvaihteessa, mikä lisäsi talouden aktiviteettia. Syklin siirtyminen toisaalta tarkoittaa, että kaikkea ei myöskään ole vielä nähty. Loppuvuosi on vielä arvoitus, kun sopeutuminen korkeampaan korkoympäristöön on käynnissä. Aikaikkuna heikommalle kehitykselle jää kuitenkin lyhyemmäksi, sillä investointeja on lähdössä käyntiin jo merkittävä määrä ensi vuodesta lähtien.

Ennuste BKT:n määrän muutoksesta vuosina 2023–2024

Päivitetty

Vuosimuutos, %

Lähde: IMF

Suomessa arviot tulevasta yhä heikenneet

Suomalaisyritysten arviot suhdannetilanteesta olivat heinäkuussa heikommat kuin keväällä. Selvästi suurempi osa yrityksistä näki siis suhdannetilanteen heikentyneen kuin kohentuneen. Myös suhdannenäkymiä mittaava saldoluku heikentyi huhtikuusta. Uusimmat tiedot ennakoivat loppukesän ja alkusyksyn olevan vaikea monille yrityksille. Talouden ongelmat eivät siis ole vielä takanapäin.

Elinkeinoelämän suhdanteet heinäkuussa 2023

Päivitetty

Suhdannetilanne (x-akseli) vs. suhdannenäkymät (y-akseli), saldoluku
1/2015-7/2023

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät ovat pysyneet ennallaan viime kuukausien aikana ennen kaikkea palveluiden ansiosta. Syksyä kohden mentäessä yritysten odotukset myynnin ja tuotannon suhteen ovat pessimistiset. Erityisesti rakentamisessa ja teollisuudessa arviot ovat heikkoja. Palvelualoilla myynti vielä sinnittelee tulevina kuukausina.

Kysynnän riittämättömyys on noussut entistä selvemmin suurimmaksi kasvun esteenä yrityskentässä. Vastaajayrityksistä 44 prosenttia raportoi ongelmia riittämättömästä kysynnästä. Riittämättömästä kysynnästä raportoivien yritysten osuus on jo samaa luokkaa kuin finanssi-, euro, ja koronakriisin aikana.  Vaikka kysyntä on heikentynyt, työvoiman saatavuusongelmat eivät ole paljoa helpottaneet. Ongelmia työvoiman saatavuudesta raportoi yhä 23 prosenttia yrityksistä. Heikentynyt suhdanne koettelee myös yritysten kannattavuutta. Arviot kannattavuuden kehityksestä ovat jo pahempia kuin koronakriisissä.

Elinkeinoelämän tuotantoka­peikot heinäkuussa 2023

Päivitetty

Teollisuus, rakentaminen ja palvelut, osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Heikko talouskehitys alkaa näkyä nyt viiveellä myös työllisyydessä. Viime syksystä alkaen hidastunut talouden aktiviteetti näkyy nyt jo myös henkilöstömäärien vähentymisenä. Odotuksissa on, että yritysten henkilöstömäärät jatkavat vähentymistään lähikuukausien aikana. Nyt myös palvelualojen odotukset työllisyyden suhteen ovat heikentyneet.

Elinkeinoelämän henkilöstö­kehitys heinäkuussa 2023

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Tarkastelu päätoimialoittain

Palveluissa myynti sinnitellyt

Palvelualoilla suhdannetilanne on jatkunut heikkona kesän aikana. Suhdannetilannetta mittaava saldoluku pysyi heinäkuussa edelliskerran tasolla. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku on sen sijaan kääntynyt nyt laskuun. Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta myynti on sinnitellyt viime kuukausien aikana ja sama tahti näyttäisi jatkuvan syksyä kohden mentäessä.

Palveluiden suhdanteet heinäkuussa 2023

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Kysynnän riittämättömyys on yhä selvästi suurin myynnin kasvun este. Heikentyneestä suhdanteesta huolimatta palvelualojen ongelmat työvoiman saatavuuden suhteen ovat jatkuneet. Henkilöstön määrä on pysynyt viime kuukausien aikana jokseenkin ennallaan, mutta työllisyyden odotetaan kääntyvän laskuun tulevien kuukausien aikana. Palvelualojen yrityksissä kannattavuus on heikentynyt.

Palvelualojen henkilöstö­kehitys heinäkuussa 2023

Päivitetty

Kausitasoitettu saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Teollisuudessa kysyntä heikkoa ja varastot kasvavat

Teollisuudessa suhdannetilanne on jatkanut heikentymistään, ja suhdanneodotukset ovat myös synkistyneet keväästä. Tuotanto on vähentynyt viime kuukausien aikana ja sen arvioidaan supistuvan myös lähitulevaisuudessa.

Teollisuuden suhdanteet heinäkuussa 2023

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Palveluiden tapaan riittämätön kysyntä on teollisuusyritysten selkeästi suurin kasvun este. Kysynnän heikkoutta kuvaa tilauskantojen supistumisen jatkuminen sekä varastojen kasvu. Toiseksi suurimpana pullonkaulana teollisuudessa on työvoiman saatavuusongelmat. Heikentynyt tilanne näkyy jo teollisuuden henkilöstömäärissä, jotka ovat kääntyneet laskuun. Tulevina kuukausina henkilöstömäärien odotetaan jatkavan vähentymistään.

Teollisuuden kasvun esteet heinäkuussa 2023

Päivitetty

Osuus vastanneista, %

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Rakentamisen saldoluku finanssikriisiä alempi

Rakentamisen puolella suhdannetilanne on painunut saldoluvulla mitattuna pahemmaksi kuin finanssikriisissä. Suhdannenäkymätkin ovat laskeneet kevään arvioista. Rakennustuotanto on vähentynyt merkittävästi viime kuukausien aikana ja tuotannon arvioidaan vähentyvän myös tulevina kuukausina. Tuotannon vähentyminen edelleen heijastuu myös alan henkilöstökehitykseen. Työllisyys jatkaa laskuaan myös tulevina kuukausina.

Rakentamisen suhdanteet heinäkuussa 2023

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Uudisasuntorakentaminen on hyytynyt voimakkaasti korkojen noustua nopeasti. Rakennusyritysten myymättömien asuntojen määrät ovat nousseet selvästi. Ei siis ihme, että riittämätön kysyntä on selvästi suurin kasvun este rakennusyrityksille. Alan vaikeaa tilannetta kuvastaa myös rahoitusvaikeuksien yleistyminen. Peräti 18 prosenttia vastaajista raportoi ongelmien rahoituksen saatavuuden suhteen. Vaikea tilanne heijastuu suoraan rakennusalan yritysten kannattavuuteen, joka jatkaa heikentymistään myös tulevina kuukausina.

Myymättömät asuinhuoneistot

Päivitetty

Saldoluku

Lähde: EK:n Suhdannebarometri (Macrobond)

Toimialakatsaukset Aluekatsaukset

Suhdannebarometriaikasarjat, heinäkuu 2023 Tiedote

 

Lisätietoja

Sami Pakarinen

Johtaja

050 343 4337

Talous ja tutkimus