Sairauspoissaolo maksaa työnantajalle jopa kaksi euroa minuutilta

Työnantaja joutuu yleensä maksamaan sairausajan palkkaa lyhyen, alle 10 päivän sairauspoissaolon ajalta. Tällaisen sairauspoissaolon aikana työnantaja ei kuitenkaan saa vastinetta sairausajan palkasta työpanoksena tai korvausta maksetusta palkasta sairausvakuutuksesta. Vasta yli 10 päivää kestävissä sairauspoissaoloissa työnantaja saa sairausvakuutuksesta korvausta poissaolon ajalta maksetusta palkasta, mutta tällöinkään korvaus ei kata koko maksettua sairausajan palkkaa. Pidemmissä poissaoloissa on myös mahdollista tehdä työjärjestelyjä, mutta eivät nekään ole ilmaisia.

Työllään palkansaaja tuottaa työnantajalleen arvonlisäystä. Kannattavassa yrityksessä tuotettu arvonlisäys on yhtä suurta kuin kaikki työntekijöistä tulevat kustannukset (palkat, sotumaksut ym.), muut kulut, yrityksen voitto ja muut pääomakorvaukset yhteensä. Yrityksen menetys sairauspoissaolosta on tällöin menetetty arvonlisäys: yritys maksaa palkat ja muut kulut, mutta arvonlisäys jää saamatta.

Sairauspoissaolosta työnantajalle aiheutuvaa menetystä voi arvioida usealla eri tavalla.

Ehkä suoraviivaisin tapa on hyödyntää kansantalouden tilinpitoa: keskimääräinen palkansaajan tuntipalkka oli oikaistuna 26 euroa vuonna 2021. Kun yhdestä työtunnista syntyy bruttoarvonlisäystä 55 euroa, tuottaa yksi työtunti keskimäärin 2,1 kertaisen arvonlisäyksen palkkaan verrattuna.

Tilastokeskuksen palkkarakenne -tilaston mukaan säännöllisen työajan keskipalkka on 174 euroa päivässä vuonna 2021. Sairauspoissaolon aiheuttama työpanoksen menetys saadaan laskettua kertomalla keskipalkka sopivalla kertoimella. Eri laskentatavoilla saa hieman erisuuruisia kertoimia väliltä 2,0 – 2,3. Yllä arvioitu kerroin 2,1 tuottaa keskimääräiseksi sairauspoissaolopäivästä aiheutuvaksi työpanoksen menetykseksi 370 euroa.

Eri koulutustasoilla maksetaan erisuuruista keskipalkkaa: perusasteella 141 euroa päivä ja tutkijankoulutusasteella 251 euroa päivä, muiden koulutustasojen keskipalkka on näiden lukujen väliltä. Menetetyn työpanoksen arvo on 293 – 522 euroa päivältä eri koulutusasteilla. Vastaavasti tehtäväkohtaiset keskipalkat ovat EK:n palkkatilastossa väliltä 104 – 442 euroa päivä, jolloin työpanoksen arvo on 219 – 930 euroa päivä. Suurimmillaan työpanoksen arvo on jopa kaksi euroa minuutilta.

EK:n vuotta 2020 koskevan työaikatiedustelun mukaan alle 10 päivää kestäviä sairauspoissaolopäiviä on yhdellä työntekijällä vuodessa keskimäärin 5. Kansantalouden tilinpidon mukaan vuodessa tehdään noin 3,7 miljardia työtuntia. Yhdistämällä nämä tiedot päädytään siihen, että lyhyiden sairauslomien takia menetetään vuodessa noin 10 miljoonaa työpäivää ja työpanosta noin 3,6 miljardin euron arvosta.

Riippumatta siitä miten kustannus tarkkaan ottaen lasketaan, tulevat sairauspoissaolot hyvin kalliiksi työnantajille. Ne tulevat kalliiksi myös yhteiskunnalle, koska poissaolot tarkoittavat heikompaa kannattavuutta yrityksille, alempaa työllisyyttä, ja niiden kautta pienempiä suoria ja epäsuoria verotuloja.

Jotta sairauspoissaoloja saadaan vähennettyä, on työterveydenhuollon laadukas tuki työpaikoille välttämätöntä. Puheet työterveyshuollon lakkauttamisesta on syytä unohtaa.

antti.tanskanen@ek.fi

040 590 0702