EK:n yrittäjät: Hallituksen omistajuusohjelma työllisyyttä ja investointeja vahvistamaan

16.08.2019

Yritysten omistajuuteen tulee tarttua keinona, jolla Suomen hallituksen on mahdollista saavuttaa elintärkeä työllisyystavoitteensa. EK kiirehtii käynnistämään hallitusohjelmaan kirjattua omistajuusohjelmaa. Avainasemassa on kannustava verotus, sukupolvenvaihdokset, päätöksenteon vaikutusarvioinnit sekä kansalaisten taloustaidot.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Kari Jussi Aho välitti työllistävien yrittäjä-omistajien viestit Suomen hallitukselle valtuuskunnan kesäkokouksessa 16.8.

”On erinomaista, että Rinteen hallitus on sitoutunut kansallisen omistajuusohjelman käynnistämiseen. Omistajuus on yhteinen asia, jolla kotitaloudet, yritykset ja koko yhteiskunta saadaan vaurastumaan rinnakkain. Vaikutukset heijastuvat työllisyyden, investointien, vientitulojen, verotulojen ja hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden muodossa kaikkien suomalaisten elämään.”

Työnantajina toimivat pk-sektorin yrittäjä-omistajat haluavat antaa parhaan panoksensa työllisyysasteen nostamiseksi 75 prosenttiin. Siksi politiikkatoimet tulee suunnata niin, että ne kannustavat ottamaan riskiä ja sijoittamaan pääomia juuri suomalaiseen yritystoimintaan, sen laajentamiseen ja työpaikkojen luomiseen.

15 000 pk-yritystä saatava siirtymään uusien omistajien käsiin

Kannustava ja kansainvälisesti kilpailukykyinen verotus on hyvän omistajuuspolitiikan ytimessä, muistuttaa EK:n pk-johtaja Jouni Hakala.

”Viisailla veropäätöksillä on mahdollista vauhdittaa esimerkiksi omistajanvaihdoksia, jotka koskettavat peräti 15 000:a suomalaisyritystä eri puolilla maata. Perintöverotuksen palauttaminen vuoden 2011 tasolle helpottaisi elinkelpoisten yritysten siirtymistä seuraavalle sukupolvelle sekä mahdollistaisi työpaikkojen säilymisen ja lisääntymisen. ”

Omistajuuteen vaikutetaan horisontaalisesti monilla hallinnonaloilla, Hakala muistuttaa. Siksi EK ehdottaa, että poliittisen valmistelun vaikutusarviointeja täydennetään omistajuuden näkökulmalla.

Talousosaamisella kansalaistaitoja ja elämänhallintaa

Omaa rahankäyttöä koskevilla taloustaidoilla luodaan perusta omistamiselle ja yrittämiselle. Ne ovat kuitenkin myös välttämätön kansalaistaito, joka antaa eväät elämänhallintaan ja ehkäisee syrjäytymistä. Siksi EK kiirehtii kansallisen talousosaamisen strategian laatimista. Taloustiedon, matematiikan, yrittäjyyden ja omistajuuden opetusta on vahvistettava kaikilla koulutustasoilla, esiopetuksesta alkaen. Myös kannustava asenneilmapiiri on tärkeää.

EK on tänään julkaissut uudistetun version Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelmasta. Sitä valmistelleeseen työryhmään kuuluivat puheenjohtaja Kari Jussi Aho sekä jäsenet Jouni Hakala, Ilpo Kokkila, Sari Lounasmeri, Erkki K. Mäkinen, Timo Ritakallio, Petri Rouvinen, Pia Santavirta ja asiantuntijajäsen Pentti Pikkarainen. Työryhmän sihteerinä toimi Outi Ervasti.

Tutustu Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman uudistettuun raporttiin.  

 


Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman
20 toimenpide-ehdotusta Suomen hallitukselle:

A) Yrittäjyyden kasvupolku

Kannustetaan yrittämiseen, omistamiseen ja kasvuun
1. Noudatetaan systemaattisesti paremman sääntelyn periaatteita ja jatketaan hallinnollisen
taakan keventämistä

2. Helpotetaan yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjänä toimimista
3. Otetaan vaikutukset omistajuuteen yhdeksi kriteeriksi lainsäädännön vaikutusarvioinneissa
4. Nostetaan pk-yritysten kv- ja rahoituspalvelut kilpailijamaiden tasolle

Lisätään työmarkkinoiden joustavuutta
5. Lisätään paikallista sopimista ja puretaan työllistämisen kynnyksiä

B) Verotus kannustavaksi ja ennakoitavaksi

Tiekartta talouskasvua kannustavaan verotukseen
6. Laaditaan yli vaalikausien ulottuva tiekartta verotuksen uudistamiseen
7. Uudistetaan ja yksinkertaistetaan osinkoverotus nettovarallisuudesta riippumattomaksi

Vauhditetaan omistajanvaihdoksia
8. Edistetään sukupolvenvaihdoksia laskemalla perintö- ja lahjavero vuoden 2011 tasolle

C) Toimivat rahoitusmarkkinat

Parannetaan riskirahoituksen saatavuutta
9. Toteutetaan neutraali verokohtelu yleishyödyllisten yhteisöjen sijoituksille pääomarahastoihin

Pidetään eläkejärjestelmä kilpailtuna
10. Pidetään eläkejärjestelmä monipuolisena ja hajautettuna

Valtio näyttämään esimerkkiä ja edistämään pörssilistautumisia
11. Valtioneuvoston omistajaohjausosastolle aktiivinen rooli suomalaisen omistajuuden
edistämisessä

12. Listataan valtion listauskelpoiset omistukset Helsingin pörssiin
13. Yksityissijoittajille mahdollisuus osallistua valtionyhtiöiden listautumisiin ja osakeanteihin
14. Edistetään omistajaohjauksen hyviä käytäntöjä myös kuntien/maakuntien yhtiöissä

D) Kotitaloudet omistamaan osakkeita

Lisätään pitkäaikaista säästämistä
15. Kannustetaan omistajuuteen kehittämällä osakesäästötiliä

16. Kannustetaan yritysten henkilöstön omistajuutta

Parannetaan talousosaamista
17. Vahvistetaan taloustiedon ja yrittäjyyden opetusta

18. Nivotaan talousosaaminen ja yrittäjyys vahvemmin osaksi opettajankoulutusta
19. Tehdään lyhyestä matematiikasta yo-kirjoitusten pakollinen aine
20. Luodaan kansallinen talousosaamisen strategia

Tutustu toimenpide-ehdotuksiimme tarkemmin raportissa