Omistajayrittäjistä uutta tutkimustietoa päätöksenteon pohjaksi

11.11.2014

Elinkeinoelämän keskusliitto
Perheyritysten liitto 
Lehdistötiedote 11.11.2014

Pk-yrityksiin vaikuttavien politiikkatoimien tehoa pystytään parantamaan, kun panostetaan vaikutusarviointiin ja ymmärretään yrittäjien erilaisia tavoitteita. Tutkimuksen mukaan pk-yrittäjien omistajuusstrategiat ovat jopa oletettua monimuotoisempia.

Suomi tarvitsee tehokkaampia keinoja edistää pk-liiketoimintaa. Haasteena on kuitenkin se, että poliittisilla päättäjillä ei ole useinkaan ollut käytössään riittävää tietopohjaa yrittäjien strategioista ja tarkoitusperistä.

Perheyritysten kasvu jakautuu useaan yritykseen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimushanke tuo lisävalaistusta pk-yritysten omistajuusstrategioihin. Omistajayrittäjät voidaan jakaa neljään ryhmään: ”sitoutujiin”, ”tehostajiin”, ”hallitsijoihin” ja ”perinnetietoisiin” omistajiin. Noin 70 prosentilla omistamisen tavoitteet olivat selkeästi tiedossa ja niiden saavuttamiseen tähdättiin päämäärätietoisesti.

”Tehostajat” ja ”hallitsijat” ovat muita useammin ns. portfolioyrittäjiä, jotka omistavat samanaikaisesti useita yrityksiä. Uusi yritys perustetaan usein vanhan kylkeen, mikäli se poikkeaa alkuperäisestä liikeideasta ja siihen sisältyy merkittävää riskiä. Kyse on siis yhtä aikaa kasvun tavoittelusta ja riskien minimoimisesta.

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen:
– Perheyrittäjille on tyypillistä laajentaa liiketoimintaa perustamalla sitä varten uusi yritys. Tilastot tarkastelevat kuitenkin vain yksittäisiä yhtiöitä, jolloin jää huomaamatta perheyrittäjien todellinen merkitys kasvun moottoreina.

Parempaa osumatarkkuutta politiikkatoimiin

Pk-kentän moniulotteisuus unohtuu usein myös poliittisessa päätöksenteossa. Päätökset pohjautuvat yleensä makrotalousselvityksiin ja -ennusteisiin, joiden pohjalta on vaikea ennakoida käytännön vaikutuksia. EK:n pk-johtaja Jyrki Hollmén:

– Politiikkatoimien osumatarkkuutta on saatava parannettua, jotta ei nosteta yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä tai vaikeuteta yritysten kasvattamista. Siksi omistajayrittäjien motiiveja on ymmärrettävä paremmin: mitä tavoitteita he omistukselleen asettavat ja miten niihin pyrkivät.

EK:ssa pohditaankin parhaillaan käytännön työkaluja, joiden avulla voidaan arvioida täsmällisemmin lainsäädäntöhankkeiden ja poliittisten päätösten vaikutuksia erityyppisten omistajayrittäjien toimintaan.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimushankkeen aineisto kerättiin EK:n ja Perheyritysten liiton jäsenyrityksistä.

Tutkimustulokset on tiivistetty myös PowerPoint-muotoon.

Lisätiedot:

EK: asiantuntija Jari Huovinen, puh. 040 861 4582, etunimi.sukunimi@ek.fi,
Perheyritysten liitto: asiantuntija Krista Elo-Pärssinen, puh. 0400 254 004, etunimi.sukunimi@perheyritys.fi
Lappeenrannan teknillinen yliopisto: professori Timo Pihkala, puh. 040 541 8512, etunimi.sukunimi@lut.fi