Pk-sektorin vastuullisuusbarometri: Henkilöstö on pk-työnantajien tärkein vastuullisuuden osa-alue

25.11.2021

Yli 80 prosenttia pienistä ja keskisuurista työnantajayrityksistä nostaa vastuullisuustyön prioriteetiksi oman henkilöstön hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen. Ilmastovaikutusten ohella pk-yritykset korostavat luonnon monimuotoisuutta ja muuta ympäristönsuojelua. Tiedot ilmenevät Suomen ensimmäisestä pk-sektorin vastuullisuuteen pureutuneesta tutkimuksesta, jonka Aula Research toteutti Elinkeinoelämän keskusliiton toimeksiannosta.

Yhdeksän kymmenestä pk-työnantajasta näkee yritysvastuun merkittävänä kysymyksenä oman liiketoiminnan kannalta. Yrityksen arvot ja asiakasvaatimukset mainitaan yleisimpinä motiiveina, jotka kannustavat panostamaan yritysvastuuseen.

Työnantajamielikuvan vahvistuminen on tutkimuksen mukaan keskeisimpiä hyötyjä, joita pk-yritys saavuttaa vastuullisuuden kautta. Näin yritysvastuu kytkeytyy pk-sektorin polttavimman pullonkaulan eli osaajapulan ratkaisemiseen.

Kentällä haluttaisiin tehdä vieläkin enemmän – kaksi kolmesta pk-yrityksestä mainitsee rajalliset resurssit vastuullisuustyön isoimpana haasteena. Tukea toivotaan vastuullisuuden mittarien, datankeruun ja raportoinnin kehittämiseen, tiivistää EK:n vastuullisuusasiantuntija Elina Sonninen:

”Pk-yrityksillä on vahva motivaatio panostaa yritysvastuuseen. Tätä kannattaa kaikin keinoin tukea esimerkiksi hyviä käytäntöjä jakamalla sekä työkaluja ja ohjeistusta tuottamalla. Tutkimuksemme avopalautekin osoittaa niille olevan huutava tarve.”

Pk-johtaja Petri Vuorion mukaan EK haluaa herätellä pk-sektoria myös siihen, että yrityksen vastuullisuus nousee aiempaa konkreettisemmin myös rahoittajien ja sijoittajien arviointikriteeriksi:

”EU:ssa valmistellaan monia finanssialaa vastuullisuusraportointiin velvoittavia säännöksiä, jotka tulevat ohjaamaan rahoittajia arvioimaan rahoituskohteitten ilmastovaikutuksia ja oletettavasti myöhemmin myös muita yritysvastuun osa-alueita. Tämä heijastuu tulevaisuudessa mitä todennäköisimmin myös pk-yritysten rahoituksen hintaan ja saatavuuteen, vastuullisten pärjätessä molemmissa muita paremmin. Pk-yritysten tulee jatkossa myös valmistautua esittämään rahoittajille perinteisten tilinpäätöstensä rinnalla myös vastuullisuusraportti hiilijalanjälkineen.”

Avaintulokset lukuina:

  • 92 prosenttia pk-sektorin työnantajista arvioi, että vastuullisuus on erittäin tai melko merkittävä asia oman liiketoiminnan kannalta. Käsitys oli yhteneväinen yrityskoosta tai toimialasta riippumatta. Käytännössä kaikki arvioivat merkityksen kasvavan tulevaisuudessa entisestään.
  • 81 prosenttia nosti vastuullisuuden merkittävimpien osa-alueiden joukkoon henkilöstön hyvinvoinnin, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen. Korkealle sijoittui myös ympäristövastuu (ilmastonmuutos 38 %, luonnon monimuotoisuus ym. ympäristönsuojelu 27 %).
  • Vastuullisuuden keskeisimpänä motiivina olivat yrityksen arvot (55 %), asiakkaiden vaatimukset (43 %), brändin rakentaminen (29 %) sekä yhteiskunnallinen ilmapiiri (26 %).
  • Vain 1 prosentti yrityksistä arvioi, että rahoituksen saatavuus olisi tällä hetkellä merkittävä syy panostaa vastuullisuuteen. 31 prosenttia arvioi, että vastuullisuudesta on tulevaisuudessa hyötyä rahoituksen saatavuuden kannalta.
  • Yritysvastuupanostusten uskotaan tuovan tulevaisuudessa hyötyjä erityisesti hyvän maineen (87 %), asiakastyytyväisyyden (80 %) ja työnantajamielikuvan (73 %) muodossa.
  • Vastuullisuuden merkittävimpänä haasteena korostuivat pk-yritysten rajalliset resurssit (68 %). Eniten apua yritykset odottavat vastuullisuusmittareiden kehittämiseen (54 %), hiilijalanjäljen laskentaan (42 %) ja yritysvastuuraportointiin (34 %).
  • 44 prosenttia pk-työnantajista on asettanut vastuullisuudelle tavoitteita. Niistä 91 prosenttia myös seuraa niiden toteutumista.

Tutkimuksen on toteuttanut Aula Research Elinkeinoelämän keskusliiton toimeksiannosta. Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat pk-sektorin työnantajat, jotka työllistävät 10–250 henkeä. Tutkimukseen vastasi 27.9. – 28.10. yhteensä 504 yrityspäättäjää kattaen edustavasti eri toimialat, henkilöstökokoluokat ja maantieteelliset alueet.

Tutustu Pk-vastuullisuusbarometrin tuloksiin myös infografiikan muodossa.