EK: EU-keskustelu vahvistuu entisestään tänä vuonna

02.03.2017

Komissio on julkaissut valkoisen kirjan EU:n tulevaisuudesta. Suomen onkin varauduttava integraatiokeskustelun vahvistumiseen ja sen uusiin, yllättäviinkin näkymiin, EK:n EU- ja kauppapolitiikkavastuualueen johtaja Taneli Lahti sanoo.

Uusia askelia on odotettavissa vuoden lopulta alkaen, kun merkittävien kansallisten vaalien tulokset ovat selvillä. Tulevaisuutta hahmottelevassa Valkoisessa kirjassa on viisi EU:n tulevaisuusskenaariota: jatketaan nykyiseen tapaan, keskitytään sisämarkkinoihin, enemmän haluavat tekevät enemmän, tehdään vähemmän mutta tehokkaammin tai tehdään paljon enemmän yhdessä.

Komissio ei ota kantaa siihen, mistä suunnitelmista se pitää tässä vaiheessa todennäköisimpänä tai halutuimpana vaihtoehtona. EU:n uudistaminen nähdään laajalti tarpeellisena, mutta suunnasta ei ole selvyyttä. Paljon riippuu Saksan ja Ranskan vaalien lopputuloksista ja niiden löytämästä yhteisestä sävelestä.

Monivauhtinen EU on entistä enemmän keskusteluissa. Taustalla on tuskastuminen 28:n, jatkossa 27 jäsenmaan erilaisuuteen ja toisistaan poikkeaviin näkemyksiin EU:n keskeisistä tehtävistä. Täydellisiä ratkaisuja on usein vaikea löytää, ja päätöksenteko vie aikaa.

Useassa jäsenmaassa on poliittisia voimia, jotka pyrkivät irrottautumaan EU:sta tai yhteisestä valuutasta. Myös ulkoiset paineet horjuttavat EU:n yhtenäisyyttä.

– Suomi on aina korostanut EU:n yhtenäisyyttä ja pyrkinyt vastustamaan EU:n jakautumista vahvoihin alueellisiin ryhmittymiin. Nyt jakolinjat ovat vahvistuneet ja monivauhtisuus on saanut yhä enemmän kannatusta. Eritahtinen eteneminen EU:n integraatiossa voi rapauttaa myös EU:n sisämarkkinoita, jotka ovat olleet EU:lle menestystarina, EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula toteaa.

– Jos unioni eriytyy, Suomi voi ajautua ulos sisämarkkinoiden sekä talous- ja rahaliiton keskiöstä. Suomen on varauduttava integraatiokeskustelun vahvistumiseen ja sen uusiin, yllättäviinkin näkymiin. Tavoitteena pitää olla EU:n yhtenäinen kehitys ja Suomen pysymiseen päätöksenteon keskiössä, EK:n EU- ja kauppapolitiikkavastuualueen johtaja Taneli Lahti painottaa.

EU:n uuden vision määrittämisen kulminaatiopisteeksi on hahmoteltu valtion päämiesten Eurooppa-neuvoston joulukuun kokousta. Sidosryhmien näkökulmasta on hyvä, että EU:n suuntaa aletaan hahmotella järjestäytyneesti ja kaikkia kuullen.

Tämän vuoden aikana komissiolta tulee useita ulostuloja EU:n tulevaisuuden kannalta keskeisistä teemoista. Näitä ovat mm. Euroopan sosiaalinen ulottuvuus ja ehdotus Euroopan sosiaaliseksi pilariksi, globalisaatiota käsittelevä kokonaisuus, talous- ja rahaliiton kehittäminen sekä EU:n turvallisuuspolitiikan tulevaisuus.