EK: Suomalainen omistajuus ja sijoitusosaaminen mukaan kansalliseen talousosaamisen strategiaan

06.07.2021

Talousosaaminen on kansalaistaito, joka koskettaa kaikkia suomalaisia. Suomen Pankin johdolla on valmisteltu ehdotus kansalliseksi talousosaamisen strategiaksi. EK:n mielestä strategian ytimessä tulee olla omistajuus ja sijoitusosaamisen vahvistaminen sekä koulujen rooli talouden perusosaamisen luojana.

Valmisteilla olevan strategian tavoitteena  on ennaltaehkäistä kansalaisia joutumasta ongelmiin oman taloutensa kanssa ja tukea kansalaisia tekemään heille hyötyä tuottavia valintoja finanssimarkkinoilla.

Lausuntokierros kansallisen talousosaamisen strategian luonnoksesta päättyi kesäkuun lopussa. EK:n lausunnon keskeiset viestit ovat voidaan tiivistää neljään kohtaan:

 1. Omistajuus ja sijoitusosaaminen mukaan strategian lähtökohtiin

  EK pitää talousosaamista erittäin tärkeänä ja tukee kansallista talousosaamisen strategiatyötä. Sen lähtökohtiin on tarpeen lisätä suomalainen omistajuus ja sen edistäminen. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ei ole mahdollista ilman suomalaisia yrityksiä ja niiden omistajia. Työllisyyden ja julkisen talouden vahvistuminen on tärkeää kansalaisille ja kotitalouksille. Kotitalouksien valinnoilla on merkitystä pääomien kohdentumisessa. Kotitaloudet voivat vaikuttaa suoraan tulevaan elintasoonsa ryhtymällä yritysten omistajiksi esimerkiksi osakesäästämisen tai rahastojen kautta.

 2. Koulun rooli korostuu talouden perusosaamisen osalta

  Strategialuonnoksessa talousosaamisen haasteena tunnistetaan talousosaaminen polarisoituminen. Talousosaaminen kytkeytyy moniin muihin tämän ajan välttämättömiin taitoihin, kuten digitaitoihin ja medialukutaitoon.

  Nuorten talouslukutaidon osalta opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat merkittäviä toimijoita. Talouslukutaidon ja -osaamisen perusta luodaan koulussa. Koulun tehtävä on varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa talouden perustaidot. Talousosaamisen perustan varmistaminen edellyttää opettajilta osaamista. Tältä osin opettajankoulutus ja OKM:n Opettajankoulutusfoorumi ovat keskeisiä toimijoita talousosaamisen strategian toimeenpanossa.

 3. Koordinaatiovastuu TEM:lle – eri ministeriöillä oma roolinsa

  Strategialuonnoksessa esitetään, että talousosaamisen kansallinen strategia tarvitsee omistajan, joka sitoutuu vastaamaan strategian toteuttamisesta ja mahdollistaa talousosaamisen edistämisen.

  EK esittää, että talousosaamisen strategiatyötä ja strategian toimeenpanoa koordinoiva taho on Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ edellyttää hyvää yhteistyötä eri ministeriöiden kesken ja eri ministeriöillä on oma roolinsa strategian toimeenpanossa.

  On ensiarvoisen tärkeää, että omistamiseen, säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät näkökulmat tulevat mukaan paremmin mukaan jatkovalmistelussa. Työ- ja elinkeinoministeriö sopii laaja-alaisen tehtäväalueensa ja näkökulmansa puolesta talousosaamisen strategian koordinaatiosta vastaavaksi ministeriöksi. Kestävä kasvu pitää sisällään toimivien markkinoiden lisäksi myös kuluttaja-asioiden näkökulman.

 4. Kohti konkretiaa ja parempaa talousosaamista

  EK:n viestit strategian jatkovalmisteluun on, että eri ministeriöiden vastuulla olevat toimet tulee kuvata riittävän selkeästi. Myös yritysten rooli talousosaamisen lisäämisessä tulee tehdä näkyväksi. Monet finanssialan yritykset ovat tehneet pitkäjänteistä työtä talousosaamisen puolesta. Myös monet järjestöt, esimerkiksi Talous ja nuoret TAT, ovat keskeisessä roolissa strategian toimeenpanossa.

  Talousosaamisen palvelujen tulee tavoittaa laaja joukko kansalaisia. Siksi avainasemassa ovat digitaaliset ja sosiaalisen median palvelut, joissa kansalaisten on helppo matalalla kynnyksellä päästä esimerkiksi sijoitusosaamisen pariin.

Kansallisen talousosaamisen strategian luonnokseen voi tutustua täältä.