EU linjaamassa kiertotaloutta: sääntelyä vai markkinavoimia?

25.08.2015

Komissio on määrittelemässä suuntaviivoja siihen, kuinka vauhdittaa kiertotaloutta. Yritykset suosisivat markkinaehtoisia toimia ja kannusteita perinteisen sääntelyn sijaan.

EU:n komissiossa valmistellaan loppuvuodesta julkistettavaa kiertotalouden toimintasuunnitelmaa. Siinä linjataan, millaisin keinoin tätä uutta taloutta Euroopassa lähivuosina vauhditetaan.

Valmistelutyönsä pohjaksi komissio on kerännyt eri sidosryhmien näkemyksiä mm. julkisen kuulemisen kautta. Komission haasteena on sovittaa yhteen erittäin laaja kokonaisuus ja erilaiset näkemykset lähivuosien toimenpiteiksi.

EK painotti omissa vastauksissaan tarvetta nähdä kiertotalous ennen muuta kestävän kasvun ja uusien liiketoimintamallien lähteenä, korostaa asiantuntija Irina Simola.

–Nyt on olennaista pohtia perusteellisesti, millä keinoilla kiertotaloutta voidaan parhaiten vauhdittaa. Perinteiselle sääntelylle tarvitaan vaihtoehtoja. Tutkimus- ja kehitystyö, avoin kilpailu ja kannustava investointiympäristö ovat avainasemassa, kun halutaan saada aikaan uusia kiertotaloutta eteenpäin vieviä ratkaisuja.

Simola kannustaa aktiiviseen keskusteluun myös kotikentällä Suomessa:

–Kiertotalous perustuu eri alojen vuoropuhelulle, yhteistyölle ja uusille kumppanuuksille. Mitä tehokkaammin ja monipuolisemmin osapuolet löytävät toisensa, sitä nopeammin Suomi pääsee etulinjassa toteuttamaan kiertotaloutta ja kehittämään sitä vauhdittavia innovaatioita. Esimerkiksi digitalisaatioon sisältyy paljon potentiaalia, jota suomalaisten kannattaa kartoittaa.